محتوای عمومی
تعداد محتوا: 1589

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر بررسی مکانیسم و علل تشکیل شکافهای زمین در منطقه معین آباد-ورامین در بهار 1383 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر ارتباط ولكانيسم و تكتونيك با زمين لرزه هاي مكرر شهرستان اردبيل در مرداد ماه 1369 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر زمین لغزش و آسیب های ساختمانی در روستای زناسوج در آبان 1382 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر آسیب های ساختمانی شهر تالش در دی ماه 1380 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر سیل موئیل مشکین شهر استان اردبیل درسال 1380 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر زمین لغزش اوشان-فشم در تاریخ اردیبهشت 1383 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر زمین لغزش جاده اوشان-فشم در تابستان 1381تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر درخواست اداره مسکن وشهرسازی استان آذربایجان غربی تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بربررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن-استان مازنداران در تاریخ شهریور سال 1381 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی، مبنی بر رخداد سیل در منطقه خلخال-شاندرمن در تاریخ 1381/05/02 تهیه شده است.