محتوای عمومی
تعداد محتوا: 6

محتواهای مرتبط با برچسب زمین لرزه

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وس يع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي قشم با بزرگاي9/5 در مقياس امواج محلي در تاريخ ششم آذرماه 1384 به وقوع پيوست.پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله رومركز اين زمين لرزه را 44 كيلومتري باختر قشم و 57كيلومتري جنوب باختري بندرعباس با بزرگاي Mb=62 در مقياس امواج دروني زمين در مقياس امواج دروني زمين 2686 عرض شمالي و 5583طول شرقي ثبت نموده است،ژرفاي كانوني اين زمين لرزه 10 كيلومتر مي باشد که تا هنگام نگارش اين گزارش بيش از 400 پس لرزه ثبت گردیده است. اين منطقه بدليل مجاورت در مرز صفحات ايران و صفحه عربي هم واره يك منطقه لرزه خيز بوده است، لرزه خيزي اين ناحيه از زاگرس تبعيت مي نمايد . در زاگرس گسلش با ساز و كار معكوس تا راندگي است و اين در حالي است كه اين گسلش را به علت عملكرد حالت پلاستيكي نمك هرمز و همچنين نهشته هاي تبخيري دوران سوم در بعضي مناطق نمي توان بر روي زمين ديد .

ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺎره اي، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ دﮔﺮﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﻄﺤﻲ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑـﺮﺧﻮرد ﻗـﺎره ﻫـﺎ، دﻳﮕـﺮ در اﻣـﺘﺪاد ﻧـﻮار ﺑﺎرﻳـﻚ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي در ﭘﻬﻨﻪ ي وﺳﻴﻊ دﮔﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در زاﮔـﺮس ﻛﻨﻮﻧـﻲ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻧﻤـﻮدي از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺮخ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ 35 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل )De Mets et. Al., 1994(، ﻟـﺮزه ﺧﻴـﺰي ﺑﺎﻻ و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ Ambraseys & Melville, 1982(،ﻳـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ زﻣﻴﻨﺴﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ي ﺳﺎده ي زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻳﻲ از زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺮب در ﻗﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ي ﺟﻨﺒﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﺑﺎﺧﺘﺮي اﻳﺮان اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري (، در دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﺪه ي ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. زمينلرز ه ي چالان چولان دشت سيلاخور با بزرگاي 6.1 در مقياس امواج محلي در تاريخ يازدهم فروردين ماه 1385 در مختصات دستگاهي 91/48 درج ه ي طول خاوري و 62/33 درجه ي عرض شمالي به وقوع پيوست. سازوكار ژرفي اين رويداد معرف زمينلرزه هاي سامانه گسل اص لي جوان زاگرس است ك ه احتمال مي رود قطعه ي گسل فعال شده ، كم ژرفا، امتداد لغز، با شيب به سوي شمال خاوري در ارتباط باشد. بررسي هاي صحرايي نشان مي دهد اين زلزله با گسلش سطحي يا فعاليت دوباره ي گسل شناخته شده اي همراه نمي باشد.

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. دو زمینلرزه پیاپی در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه 1391 مناطق اهر، ورزقان و هریس را به لرزه درآورد. اولین زمینلرزه با بزرگاي Mn=6.2 در مختصات دستگاهی495/38 درجه ي عرض شمالی و658/46 درجه ي طول خاوري مناطق نامبرده را لرزاند حداکثر شتاب ثبت شده ي این زمینلرزه در حدود 428 بر مجذور ثانیه ثبت شده است. دومین زمینلرزه با فاصله حدود 10 کیلومتر با بزرگای Mn=6.0 در مختصات دستگاهی 449/38 درجه ي عرض شمالی و 731/46 درجه ي طول خاوري به وقوع پیوست. بر مبناي تقسیم بندي لرزه زمین ساختی ایران توسط نوگل سادات پهنه ي مورد بررسی در این گزارش در ایالت لرزه زمین ساختی سبلان جای می گیرد.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻲ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧﻚ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ. دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻨﻠﺮزه (Earthquake Hazard) در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻬﺮان و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻄﺮ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻲ (Site Vicinity Investigation) می باشد. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري و اﻧﺘﺴﺎب روﻳﺪاد زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎي وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در راستاي پژوهش هاي بنيادي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور پيرامون خطر زمينلرزه در گستره تهران، نخستين بررسي ها از سال 1352 با مطالعه مقدماتي لرزه خيزي پهنه البرز آغاز شد. سپس در سال 1364 ويژگي هاي زمين شناسي كواترنر نوزمينساخت و لرزه زمينساخت گستره تهران بزرگ بررسي گرديد. . در سال 1382 بانك داده هاي گسل هاي كواترنر، زمينلرزه هاي تاريخي و دستگاهي و نقشه هاي زمين شناسي مقياس 1:100000 بصورت بانك هاي اطلاعاتي مكان مرجع ذخيره سازي گرديد.. بررسي اين داده ها نشان داد، تمركز زمينلرزه هاي ويرانگر پيش از سده بيستم ميلادي بوده و پس از آن، زلزله مهمي گستره تهران را تحت تاثير قرار نداده است.

دﺮ ﺗﻘﺴﯿ ﻤﺎت زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ در اﯾﺎﻟﺖ زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪ ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤ ﯽ و ﺟﻮان از دوران زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﭘﻠﯿﺴﺘﻮﺳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﻰ روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾ ﺦ 29 ﻣﻬﺮﻣﺎه 1395اداره ﮐﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي دور ﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي Landsat7 ﺧﻄﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه زرﻧﺪ ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪادي ﺧﻄﻮاره دﯾﮕﺮ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن و ﮔﺴﻞ زرﻧﺪ ﻧﻮ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ، ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ زرﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

از مورخ نهم آبان سال 98 پنج زمین لرزه با بزرگای دو و نیم تا چهار و نیم ریشتر در جنوب باختری سمنان رخ داده است.