محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب زمین شناسی اقتصادی

معدن را می‌توان یکی از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم دانست. اما آنچه مسلم است برای تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری درشهرستان فراهم شود و از سوی دیگر با تهیه اطلس مواد معدنی شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش معدن فراهم شود. اطلس حاضر دربردارنده لایه های اطلاعاتی شامل گزارش زمین شناسی، نقشه زمین شناسی، نقشه گسله ها، شرح گسله ها، نقشه ماهواره ای و نقشه پراکندگی مواد معدنی شهرستان رفسنجان به صورت جداگانه و با نرم افزار GIS تهیه و در این گزارش آورده شده است. این گزارش این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با توجه به توان مالی و فنی خود و همچنین نوع مواد معدنی و شرایط محیطی و اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند. نقشه توزیع منابع و ذخایر معدنی شهرستان رفسنجان که توسط نگارندگان تهیه شده، نشان می دهد که شهرستان رفسنجان دارای پتانسیل بالقوه ای است که نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی اکتشافی_معدنی و اقتصادی_صنعتی آینده استان کرمان دارد. لذا می طلبد برای برآورد دقیق تر منابع معدنی شهرستان رفسنجان به کمک دستگاهای مرتبط اقدام به یک مطالعه سیستماتیک کرد به طوری که کل شهرستان را در قالب یک طرح مشخص اکتشاف مواد معدنی بامشارکت بخش خصوصی و دولتی تعریف نماییم. این گام باعث میشود که چشم انداز آینده شهرستان در بخش معدن تا حدودی مشخص گردد و بعد از آن بخش خصوصی با رغبت بیشتری اقدام به سرمایه گذاری در این بخش می نمایند .

از آنجا که مواد معدنی زیربناي هر جامعه اي را تشکیل می دهد و با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشري به موادخام اولیه اکتشاف مواد معدنی و شناخت پتانسیل هاي بالقوه معدنی براي هر منطقه اي امري ضروري است ، لذا شناسایی مواد معدنی از مهمترین و پایه اي ترین مراحل در عملیات فرآوري مواد معدنی ا ست و رعایت دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوط به این موضوع اهمیت ویژه اي دارد. اما آنچه مسلم است براي تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت هاي جذب سرمایه گذاري در شهرستان فراهم شود و از سوي دیگر با تهیه اطلس مواد معدنی شرایط براي جذب سرمایه گذاران در بخش معدن فراهم شود . لذا می طلبد براي برآورد دقیق تر منابع معدنی شهرستان فهرج به کمک دستگاه هاي مرتبط اقدام به یک مطالعه سیستماتیک کرد به طوري که کل شهرستان را در قالب یک طرح مشخص اکتشاف مواد معدنی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تعریف نماییم. این گام باعث می شود که چشم انداز آینده شهر ستان دربخش معدن تا حدودي مشخص گردد و بعد از آن بخش خصوصی با رغبت بیشتري اقدام به سرمایه گذاري در این بخش می نماید.