محتوای عمومی
تعداد محتوا: 3

محتواهای مرتبط با برچسب میامی

پیرو درخواست مدیریت بحران استان سمنان در خصوص رویداد زمینلغزش در منطقه حسین آباد کالپوش تیمی متشکل از کارشناسان گروه مخاطرات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی علت رخداد و سازوکار حرکت توده لغزشی به منطقه اعزام شدند. بر مبناي ادعاي ساکنین منازل پایین دست سد، اولین آثار حرکت و تركها در سازههاي مسکونی در تیرماه 1397 مشاهده شده و بیشینه جابجاییها در 26 اسفند 1397 روي داده است. همچنین منطقه در اواخر اسفند 1397 شاهد بارش کم سابقه و شدید برف بوده که بنظر میرسد در تشدید حرکات زمینلغزش موثر بوده است. پی جوییهاي صحرایی به شعاع تقریبی پنج کیلومتر از مرکز روستا آغاز شد، بررسی دادهها موجود شامل نقشههاي زمین شناسی، گزارشات و تصاویر ماهواره اي سنتینل ١2 و ژئوآي ٢ نشان دهنده لغزشهاي قدیمی در محدوده روستا میباشد که برخی از آنها مجدداً فعال شده اند.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 میامی به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

پهنه های مطالعاتي با موقعيت شمال باختری - باختر ایستگاه راه آهن بکران ومختصات جغرافیایی36 درجه و 33 دقیقه و 37 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 50 دقیقه و 6 ثانیه و نیز خاور روستای شریف آباد وبامختصات جغرافیایی36 درجه و 35 دقیقه و 46 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 53 دقیقه و 17 ثانیه در 25-20كيلومتري شمال شهر میامی در شهرستان میامی واستان سمنان قرار دارند. متوسط ساليانه بارندگي در اين منطقه پيرامون100 ميلي متر مي باشد. اين پهنه بر اساس تقسيم بندي آمبرژه داراي اقليم خشك و نيمه خشك و بر اساس طبقه بندي دومارتن جز اقليم هاي خشك و نيمه خشك سرد است. در اين منطقه رودخانه دائمي تنها رود کال شور است که از 5 کیلومتری شمال روستای شریف آباد باروندخاوری-باختری عبور می کند. بر اساس بررسي هاي روزميني، خاك اين منطقه ريزدانه است وبطور عمده از سيلت و ماسه ريزدانه تشكيل شده است. شواهدي مبني بر ريزشي بودن اين خاك ها در سطح زمين مشاهده مي گردد. در چند رشته از قنات هاي منطقه، چند مسير موازي و نزديك به هم مشاهده مي شود كه مي تواندشاهدي بر سابقه ريزش ديواره و سقف قنوات و تلاش مقني ها در جهت بازگشايي مسيرهاي مسدود باشد. بررسي هاي روزميني در اين منطقه نشان مي دهد كه جنس خاك ريزدانه و بطور عمده از ماسه ريز دانه و ذرات كوچكترتشكيل شده است. با عنايت به افت بالنسبه زياد سطح سفره آب زيرزميني و بافت خاك، احتمال شكل گيري فرونشست زمين در اين پهنه زياد مي باشد.