محتوای عمومی
دسته بندی محتوا :
تعداد محتوا: 86

محتواهای موجود در دسته بندی مخاطرات

پیرو تصمیمات جلسه مورخ 05/08/1397بین اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان و معاونت بهره برداری برق منطقه ای گیلان، در خصوص دکل های برق فشار قوی در معرض خطر واقع در محدوده معدن سنگ لاشه شمام رستم آباد، مقرر شد گروه کارشناسی اداره کل زمین شناسی گیلان به همراه اکیپ کارشناسی زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور(مرکز تهران) بازدیدی از منطقه مورد نظر داشته باشند. گزارش زمین شناسی پیش رو نتیجه حاصل از این بازدید می باشد. لازم به ذکر است که گروه کارشناسی اداره کل زمین شناسی گیلان دو بازدید دیگر در تاریخ های دوم شهریور 1395 و یکم آبانماه 1397 از معدن مذکور انجام داده اند که گزارش آنها در پیوست های 1 و2 آمده است.

گزارش حاضر توسط کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (گیلان) و در پی بازدید از رخداد زمین لغزش در روستاهای للیم و تابستان نشین از توابع بخش مرکزی املش و رانکوه در استان گیلان که در مرداد 1400 به وقوع پیوست، حاصل شده است. زمین لغزش مذکور آسیب هایی به منازل مسکونی و راه های ارتباطی منطقه وارد آورد. نتایج این گزارش در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی مدیریت بحران استانداری گیلان قرار داده شد.

پیرو درخواست مديريت مخاطرات زمین شناختی، مهندسی و زيست محیطی سازمان زمین شناسی کشور مبنی بر رويداد زمین لغزش در روستای سلجه چال از توابع شهر رحیم آباد شهرستان املش منطقه اشکورات و بروز گسیختگی ها، درزه و شکاف در باغات فندق و همچنین آسیب به منازل مسکونی روستايی با سازه های گل خشتی، چوبی و راه ارتباطی روستايی تازه احداث شده، گروهی از کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (گیلان) در تاريخ دهم تیرماه 1399 به منطقه اعزام گرديدند. گزارش حاضر نتیجه بررسی های اولیه اين بازديد می باشد

پیرو دستور ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در خصوص بازدید از معدن سنگ لاشه گیلده، گروه کارشناسی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان، به منطقه اعزام گردیدند. گزارش حاضر نتیجه حاصل از این بازدید می باشد.

پیرو درخواست مدیریت بحران استان سمنان در خصوص رویداد زمین¬لغزش در منطقه حسین آباد کالپوش تیمی متشکل از کارشناسان گروه مخاطرات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی علت رخداد و سازوکار حرکت توده لغزشی به منطقه اعزام شدند. بر مبناي ادعاي ساکنین منازل پایین دست سد ، اولین آثار حرکت و ترك¬ها در سازه¬هاي مسکونی در تیرماه 1397 مشاهده شده و بیشینه جابجایی¬ها در 26 اسفند 1397 روي داده است. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﻣﺠﺪد روﺳﺘﺎ درخواستی توسط بنیاد مسکن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻫﻤﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﺤﺪوده زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از دﯾﺪﮔﺎه زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و مخاطرات محتمل بررسی و پیشنهاداتی در زمینه جانمایی روستا در این محدوده ارائه گردید.

از مورخ نهم آبان سال 98 پنج زمین لرزه با بزرگای دو و نیم تا چهار و نیم ریشتر در جنوب باختری سمنان رخ داده است.

پیرو درخواست مدیریت بحران استان گیلان، مبنی بر رویداد زمین لغزش و سیل در تالش و روستاهای تابعه و بروز آسیب به منازل مسکونی و راه های ارتباطی، گروهی از کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان، در تاریخ سوم مهرماه 1399 در منطقه حضور یافتند. گزارش حاضر نتیجه بررسی های حاصل از این بازدید می باشد.

پیرو درخواست مدیریت بحران استان گیلان طی نامه شماره 4563/44/80 مورخ 10/12/1391 مبنی بر رویداد زمین لغزش در روستای نارنج پره تنیان از توابع بخشداری گوراب زرمیخ شهرستان صومعه سرا و بروز برخی آسیب ها به منازل مسکونی و راههای ارتباطی روستا، گروهی از کارشناسان مرکز پژوهشهای زمین شناسی و اکتشافی گیلان به همراه مسئولین دهیاری منطقه، در تاریخ سیزدهم اسفند 1391 به منطقه اعزام گردیدند. گزارش حاضر نتیجه بررسی های اولیه این بازدید می باشد.

سازمان زمین شناسی در همکاری مشترک با اداره کل مدیریت بحران استان سمنان اقدام به طراحی، اجرا و راه اندازیسامانه اطلاعات مکانی مدیریت بحران مشتمل بر اطلاعات مکانی و توصیفی از زیرساخت های شهری، خدمات اضطراری و مخاطرات استان سمنان نموده است.

پیرو درخواست نامه شماره 32304/134/3/پ در تاریخ 19/07/1396 دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص بازدید از بیمارستان های در معرض خطر زمین لغزش 400 تختخوابی پروفسور سمیعی، واقع در لاکان شهر رشت و 10 تختخوابی دیلمان، کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان بازدیدی از بیمارستان های ذکر شده به عمل آوردند.