ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-25 23:57:47.0 | ویرایش: 2023-04-11 16:53:33.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آبیز

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آبیز به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان جنوبي/ قائنات
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور