ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-23 03:10:43.0 | ویرایش: 2021-12-07 01:50:10.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه هاي سازمان زمین شناسی دانمارك و گرینلند

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی دانمارک (GEUS) و برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است جهت شناخت بیشتر سازمان زمین شناسی دانمارک که می توان با تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرس www.eng.geus.dk مراجعه نمود.