ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-22 22:44:55.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه های زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایالات متحده آمریکا

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا (USGS) وبرنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است، جهت شناخت بیشتر سازمان زمین شناسی آمریکا که میتوان با تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرسwww.usgs.gov مراجعه نمود.