ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-21 02:54:19.0 | ویرایش: 2021-06-22 02:16:49.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه هاي سازمان زمین شناسی فرانسه

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی فرانسه BRGM، برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آن ارائه می شود. درحقیقت این سازمان، موسسه عمومی و مرجع این کشور، برای کاربردهای علوم زمین در مدیریت منابع سطحی و زیر سطحی و نیز مخاطرات به شمار می آید و هدف آن نیز رفع چالشهای کلیدی و مهم برای جامعه بشری، بویژه آنهایی است که مربوط به تغییرات آب و هوا، جابه جایی انرژی و توسعه اقتصاد باز یافت هستند.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور