ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-11-16 08:58:22.0 | ویرایش: 2020-11-16 12:18:14.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی نشست زمین وآسیب های ساختمانی در محله شهادت شهرری

شهرری در جنوب خاوری شهر تهران واقع شده و فاصله آن تا مرکز شهر تهران بالغ بر 14 کیلومتر است. شهرستان ری در دشت واقع گردیده و کوه های پیرامون آن بلندای زیادی ندارند. بررسی های انجام شده در این منطقه نشان دهنده بروز نشست در خاک های سطحی منطقه می باشد که در پی آن آسیب دیدگی های ساختمانی روی داده است. عمده این آسیب ها شامل ایجاد و گسترش ترک های کششی با بازشدگی بیشینه چند میلی متر در دیوار منازل می باشد. در این گزارش به دیگر علت های نشست زمین و آسیب های ساختمانی این منطقه پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ تهران
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور