ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-30 12:37:16.0 | ویرایش: 2020-09-30 13:39:49.0 | دسته بندی: بین الملل

خلاصه گزارش گسل های اصلی فعال در محدوده کشورهای عضو اکو

پروژه کاهش مخاطرات لرزه ای در منطقه اکو (ECO-sharp) در بازه زمانی سال های 2014-2016 میلادی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قالب پروژه ای بین المللی با کمیته ملی انرژی، معدن و محیط زیست اکو اجرا گردید. این پروژه در 3 فاز مطالعاتی به اجرا در آمد و خروجی هر فاز به صورت یک نقشه در مقیاس پنج میلیونیوم به همراه گزارش مربوطه آماده و ارائه شد. گزارش حاضر، مربوط به بررسی و مطالعه گسل های فعال اصلی در محدوده 10 کشور عضو اکو (فاز دوم پروژه) می باشد. خروجی این مطالعات به دلیل ارائه در مجامع بین المللی به زبان انگلیسی تهیه شده است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور