ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 13:06:07.0 | ویرایش: 2020-11-02 12:18:07.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی فرونشست دشت قزوین با نگاهی ویژه برتصاویر راداری

دشت های کشور در معرض پدیده فرونشست و خطرات وابسته به آن قرار دارند. برداشت بي رویه آب های زیرزميني علت اصلي فرونشست در دشتهای مختلف کشور بوده است. دشت قزوین در شمال غرب ایران مرکزی قرار دارد و از شمال و جنوب به ترتیب با رشته کوه های البرز و راموند احاطه شده است. دشت قزوین به صورت کاسه ای بوده که آب های زیرزمینی و سطحی از همه سو وارد آن می شوند. این دشت یکی از مهم ترین دشت های کشور محسوب می شود. در این گزارش تاریخچه مطالعاتي رادار بر روی دشت قزوین جمع آوری گردیده تا با الگوریتم های مختلف این دشت مورد بازبيني قرار گيرد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور