ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:23:46.0 | ویرایش: 2020-11-02 12:24:07.0 | دسته بندی: مخاطرات

مطالعات دورسنجي فرونشست دشت كاشان

فرونشست ها سرشتي بازگشت ناپذير دارند و براحتي قابل کنترل و مهارشدني نيستند. مقابله با خطر فرونشست بر سه اصل پيش بيني، تشخيص و پايش استوار است که مديريت درست منابع آب، نقش کليدي در جلوگيري از رخداد این پدیده را دارد. دشت کاشان در حدود 240 کیلومتری جنوب تهران و 250 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد. این دشت در دامنه کوه های کرکس و حاشیه کویر مرکزی ایران قرار دارد. افزايش تعداد چاههاي عميق و ميزان بهره برداري از سفره آب زيرزميني در دشت کاشان سبب کاهش روند نزولی سفره آب زیرزمینی شده است. در این گزارش بر اساس مطالعات دورسنجی به فرونشست دشت کاشان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
کاشان   
منطقه جغرافیایی محتوا
اصفهان/ كاشان
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور