ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 10:38:55.0 | ویرایش: 2023-09-02 13:43:10.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش و نقشه 1:250000 سراوان 2

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 سراوان 2 به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

گزارش نقشه1:250000 سراوان 2

چهار گوش این نقشه در پهنه ساختاری شرق ایران قرار گرفته است.

چینه شناسی

در گستره سراوان 2 سنگ های رسوبی ائوسن – الیگوسن به همراه مقدار کمی گدازه های آتشفشانی برونزد شایان توجهی دارند. این سنگ ها به طور عمده از ردیف رسوبات فیلیشی دریای ژرف تشکیل گردیده اند. افزون بر آن حوضه کم ژرفا و آواری و رخساره آهکی در پایانه شمال خاوری، کناره جنوبی و همچنین رخساره کرانه ای ائوسن آغازی نیز در رشته کوه های مرکزی مشاهده می شود.

واحد چیره را فیلیش های سنوزوئیک تشکیل می دهد که بصورت مجموعه های انباشتی ستبر بوسیله گسله های وارون از هم متمایز گشته اند. شیب این گسله ها در بخش جنوبی، به طرف شمال بوده ولی در بخش شمالی شیب آنها به شمال خاوری چرخش می نماید.

تنها واحد رسوبی جوان تر از رخساره چیره واحد فیلیشی ائوسن–الیگوسن، برونزدی کوچک از کنگلومرای کوهپایه ای است که در راستای گسله سراوان، در شمال خاوری ورقه قرار دارد. این کنگلومرای کوهپایه ای هم ارز واحد پلیوسن – پلیستوسن نهنگ در بخش جنوبی می باشد.

نهشته های سطحی پلیوسن پایانی- کواترنر شامل مخروط افکنه کوهپایه ای و تراس دره ای با سن های متفاوت، نهشته های رسی و هم چنین شن های روان را در شمال خاور محدوده نقشه در منطقه کنار و گودال مشگل می باشد (گودال مشگل یک حوضه کویری بزرگی در پاکستان بوده و قابل مقایسه با گودال جازموریان در غرب آن است).

چین خوردگی در فیلیش هائی که به طور عمده به واحد های ائوسن- الیگوسن تعلق دارند شدید است و بررسی ها در بخش جنوبی نقشه نشان می دهد که از نظر ساختاری همراه با جابجا شدن و گسلش وارون می باشند.

به طور کلی در ساخت و بافت سنگ ها متاثر از رخداد های نئوژن، آثار پدیده های پالئوژن آغازی مشاهده نمی شود، ولی در تشکیل کنگلومرای الیگوسن – میوسن شواهد نشان دهنده مراحل نخستین گسلش در طول گسله سراوان وجود دارد. جایگزینی توده های گرانودیوریت در پایانه شمالی محدوده نقشه در واحد های بادامو، سیاهان و تلخاب متعلق به ائوسن زیرین – میانی به احتمال با این نخستین جنبش ها همراه بوده است. در ردیف رسوبی عمده فیلیشی مقدار کمی ولکانیک دیده می شود.

انحراف روند کلی امتداد رسوب های ائوسن – الیگوسن از ویژگی های آشکار در این چهارگوش است، این روند با رسوب های سنوزوئیک مکران جنوبی و گسترش آن به سمت پاکستان هم آهنگ نمی باشد.

چنین به نظر می رسد که سیمای نخستین محیط رسوبی، کنترل کننده این خمیدگی است و پدیده های ژئوتکتونیکی بعدی در آن کارساز نبوده است و می توان چنین استدلال نمود که، بخش بزرگتری از ردیف رسوبی در محدوده این نقشه حاصل انباشتگی رسوبها در حوضه اقیانوسی سیستان می باشد.

قاعده رسوبات عهد حاضر در منطقه سراوان از کنگلومرا و ماسه توده ای تشکیل شده است که رسوبات کوهپایه ای و تراس ها بر روی آنها قرار می گیرند و در نهایت آبرفت ها و کانال های رودخانه ای دیده می شوند. 

زمین شناسی اقتصادی

آثار کانی سازی مس در توده های نفوذی از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است و ممکن است موقعیتی مناسب برای کانی سازی مس پورفیری باشد.    

 

ضمائم پیوست
منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ سراوان
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور