ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-13 11:23:39.0 | دسته بندی: مخاطرات

فرونشست وپيامد هاي نامطلوب آن در جهان و ايران

رشد جمعيت همراه با گسترش بي رويه بهره برداري از آب در مقاصد كشاورزي وصنعت، با اثرات نامطلوب زيادي در جنبه هاي كمي و كيفي منابع آب همراه بوده است. بدين ترتيب بر جامعه امروزي لازم است كه از استفاده بي رويه از منابع طبيعي به ويژه آب دست برداشته، به سوي استفاده عقلاني و مديريت پايدار بهره برداري از منابع آب روي آورد. افزايش روز افزون بهره برداري از آب هاي زير زميني به ويژه در حوضه هايي كه با نهشته هاي آبرفتي، دريايي كم عمق يا درياچه اي تحكيم نيافته (Unconsolidated) انباشته گشته اند، (Subsidence) به نشست و يا فروريزش سطح زمين مي تواند منجر شود.

کلمات کلیدی
ایران   
جهان   
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور