ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-08 13:18:00.0 | ویرایش: 2021-05-19 00:35:51.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش نقشه 1:250،000 نره نو

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 نره نو به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

گزارش نقشه 1:250000 نره نو

منطقه نره نو، در پهنه ساختاری شرق ایران قرار دارد. محدوده نقشه بين طول شرقی 61 درجه و 30 دقیقه تا 63 درجه و عرض شمالی 28 تا 29 درجه قرار دارد.

چینه شناسی

واحد سنگی پالئوسن ائوسن:

واحد بازبولانی: این واحد شامل نهشته های سیلت سنگ،کنگلومرا، لایه هایی که قسمت هایی از آنها کریستالیزه شده اند و سنگ آهک حاوی فسیل فرامینیفرها و آثار جلبکی است. این نهشته ها در باختر کوه مورپیش رخنمون دارند.

واحد کوه بادامو: این واحد سنگی که بیشترین رسوبات منطقه را تشکیل می دهند، شامل سیلت سنگ آهکی، ماسه سنگ آهکی، مقداری گدازه متادیاباز، توف دیاباز، گدازه، سنگ مرمر و سنگ آهک حاوی فسیل فرامینیفرهاست. همچنین نهشته های آتشفشانی مانند داسیت، بازالت و آندزیت در این واحد دیده می شود. برونزد بسیار وسیع این رسوبات در باختر تلخاب، باختر گسل گازو و اطراف کوه مور پیش قابل مشاهده می باشد.

واحد سنگی الیگومیوسن: 

واحد کنگلومرایی تیلاک: این واحد از لایه های نازک و توده ای سیلت سنگ همراه با کنگلومرا و مقداری     ماسه سنگ و لایه های گدازه تشکیل شده است. نهشته های واحد مذکور در باختر رودخانه گازو و باختر ورقه مورد مطالعه رخنمون دارند.

واحد سنگی نئوژن:

واحد کنگلومرای تلخاب: کنگلومرای همراه با توف به رنگ نارنجی در این واحد به چشم می خورد و در قسمت شمال باختری و مرکزی منطقه مورد مطالعه رخنمون اندکی دارند.

آمیزه های تکتونیکی تلخاب:

این بخش عمدتا از سنگهای دونیت و هارزبورژیت و همچنین بازالتهای هیالوکلاستیک و... تشکیل شده است که احتمالا سن آنها کرتاسه و یا ماقبل آن خواهد بود.

مجموعه شاه کوه:

به مجموعه ای از سنگهای دگرگونه سنوزوئیک و سنگهای نفوذی در سطح منطقه گفته می شود.

رسوبات عهد حاضر:

نهشته های کواترنری این چهار گوشه شامل پادگانه ها و بادزنه های قدیمی، بادزن ها و پادگانه های جوان، تراورتن، خاک رس، سیلت ته نشین شده در منطقه و آبرفت ها می باشد. این رسوبات در شمال باختری ورقه و حوالی رودخانه ی تلخاب و اطراف روستای جوان خان برونزد دارند.

زمین شناسی اقتصادی

در استان سيستان و بلوچستان صنعت، رشد مطلوب نداشته است. تاريخچه تکوين زمين شناسى و عملکرد حوادث و فرايندهاى متفاوت زمين شناسى، موجب پديده هاى متنوع و مناسب معدن زايى در استان سيستان و بلوچستان شده اند. به عبارت بهتر، در اين استان (سيستان و بلوچستان) انواع گوناگونى از محيط هاى اقيانوسى (مجموعه هاى افيوليتى)، فعاليت هاى ماگمايى به ويژه قوس هاى آتشفشانى خشکى وجود دارند که عموما با تمرکز گروه هاى گوناگونى از ذخاير معدنى فلزى و غيرفلزى همراهند و در صورت شناسايى، اکتشاف و بهره بردارى مى توانند، در توسعه استان نقش اساسى داشته باشند.

در گزارش بررسى هاى متالوژنى در استان سيستان و بلوچستان، پيش بينى کانى سازى با تکيه بر شاخص هاى عمده، به شرح زير خلاصه شده است.

طلا- نقره

 کانى سازى با مقادير پائين سولفيد، تنها در پشته گرانيتوئيدى زاهدان، به ويژه در زون هاى همبرى مشخص شده است. زير زون متالوژنى زاهدان- سراوان، تنها زير زونى است که کانى سازى کم سولفيدى طلا و نقره درآن کشف شده است

طلا- مس

 از نقطه نظر ژئوشيميايى، تجمع Au-Cu علامت مشخصه ى متالوژنى استان است و از نقطه نظر اقتصادى، بيش ترين اهميت را بخش هاى طلا- مس موجود در سازندهاى معدنى اسکارنى- هيدروترمالى و پلوتوژنى- هيدروترمالى دارند. تمام آثار معدنى Au-Cu و هاله هاى معدنى از اين نوع، (به غير از کانسار گاربودر در بزمان) در محدوده زير زون متالوژنى ميرجاوه – بيرجند قرار دارند

 مس  

کانى سازى مس بسيار متنوع و گوناگون است و اغلب با سنگ های افيوليتى، نفوذى ها و واحدهاى نيمه آتشفشانى اليگوسن- ميوسن در ارتباط است.

طلا- سرب- روى (نقره)

کانى سازى پلى متاليک در سطح استان کمتر ديده مى شود واحدهاى زمين شناسى مناسب، به منظور تمرکز کانى سازى فوق، شامل واحدهاى آتشفشانى و پشته هاى گنبدى ولکانوپلوتونى است.

مس – نيکل- کبالت

اين کانى سازى در لايه هاى گابرو و دلريت و آنورتوزيت هاى موجود در واحدهاى اولترابازيکى موجود در زون متالوژنى نهبندان – ايرانشهر، به صورت هاله هاى ژئوشيميايى گزارش شده است.

منگنز

کانى سازى منگنز در ابعاد گسترده، تنها در کمپلکس هاى افيوليتى ديده مى شود. معمولا اين ذخاير به شکل عدسى يا افق هاى متاسوماتيک نامنظم قرار دارند. 

کروم

کانسارهاى کروميتى اکثرا در سازندهاى افيوليتى ديده مى شوند. معيارهاى خاص اکتشاف کانسارهاى کروميت در اين ناحيه را در مرحله ى اول بايد براساس کانسارهاى منطقه ى دستگرد سنجيد. براى اين چنين کانى زايى، بيشتر از هر چيز، وجود پشته هاى نسبتا کوچک از سنگ هاى اولترابازيک اهميت دارد. اين پشته ها شامل انباشته هايى از سنگ هايى با ترکيبات دونيت – هارژبورژيت- لرزوليت و ورليت است که به نسبت هاى گوناگون تکتونيکى شده اند. 

  منيزيت – تالک، آزبست

 اين مواد غيرفلزى معدنى، تنها در کمپلکس هاى افيوليتى ديده مى شوند که به منظور اکتشافات آنها، توجه به دگرسانى شديد اولترابازيک ها و زون هاى طولى شکستگى هاى تکتونيکى لازم است . در وضعيت هاى زمين شناسى مشابه، کانسارهاى منيزيتى و در زون هاى هيدروترمالى واقع در اولترابازيک ها، کانى سازى هاى تالک و آزبست نيز صورت گرفته است.

 

ضمائم پیوست
کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ خاش
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور