ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-08 12:17:33.0 | ویرایش: 2020-11-02 12:28:42.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش فروریزش های خیابان پیامبر و کیانشهر تهران

آبرفت های تهران دارای توالی هایی از خاک دانه درشت و دانه ریز در مسیر شمال به جنوب می باشد. انجام فعالیت های عمرانی و کندوکاو در چنین شرایطی نیاز به بررسی های موشکافانه ی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک دارد. فروریزش خیابان پیامبر در نزدیکی مجتمع کوروش سبب ایجاد فروچاله ای به عمق 7 متر گردید، این فروریزش در بالای خط 6 مترو قراردارد. به منظور بررسی بیشتر، تونل از هر دو سوی منطقه ریزش کرده مورد بررسی قرار گرفته است. فروریزش کیانشهر واقع در جنوب خاوری شهر تهران قرار دارد. منطقه کیانشهر در بین بزرگراه های بعثت در شمال، آزادگان در جنوب و امام علی در باختر واقع است. در این گزارش به علل فروریزش های دو منطقه مذکور پرداخته می شود.

کلمات کلیدی
تهران   
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ تهران
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور