ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-07 12:49:40.0 | ویرایش: 2020-11-02 13:19:38.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران دشت ورامین

دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﯾﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي آن از 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﺋﯽ وﺳﯿﻊ از زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﺖﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در این گزارش به رخداد پدیده فرونشست در دشت ورامین و آسیب های ناشی از آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ ورامين
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور