ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-07 09:34:27.0 | ویرایش: 2020-11-02 13:52:32.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران گزارش اب زمین شناسی ناحیه فرونشست زمین جنوب غرب دشت تهران بیلان آب زیر زمینی

یکی از علتهای فرونشست زمین افت سطح آب زیر زمینی می باشد. سازمان نقشه برداری کشور بر اساس انجام تراز یابی های دقیق در سال 1374،1382،1380 یک ناحیه فرونشست زمین را در جنوب غرب دشت تهران شناسایی نمودند. بررسی های این سازمان نشان داد طی 8سال بطور متوسط 31 سانتی متر فرونشست زمین در منطقه رخ داده است. بیلان آب زیر زمینی یکی از انواع بیلان است که به بررسی مولفه هایی که موجب وارد شدن آب به آبخوان یا خارج شدن آن می شوند می پردازند.در این گزارش بیلان آب زیرزمینی محدوده فرونشست زمین در جنوب غربی دشت تهران بر اساس آمار و اطلاعات موجود بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی
گزارش   
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور