ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-06 13:30:37.0 | ویرایش: 2020-10-31 12:55:48.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران(دشت اشتهارد)

توصیف: برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی دلیل اصلی فرونشست در دشت ها می باشد که حاکی از اهمیت فراوان خصوصیات زمین آب شناسی در مطالعات فرونشست زمین می باشد. گستره مطالعاتی یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمک با کشیدگی شرقی – غربی بین دو سری ارتفاعات شمالی (حلقه در) و ارتفاعات جنوبی (قوش گونی، کردها، جارو و ....) قرار دارد و از باختر به دشت قزوین و از شرق به دشت تهران – کرج محدود می شود. در این گزارش به تعیین میزان و چگونگی تاثیر عامل های زمین آبشناسی در شکل گیری پدیده فرونشست زمین پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
البرز/ اشتهارد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور