ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2023-09-20 16:15:25.0 | ویرایش: 2023-09-20 16:15:35.0 | دسته بندی: گسل

نقشه گسلهای سرخس

نقشه های گسلهای ایران بر پایه داده های استخراج شده از نقشه های زمین شناسی 1:100،000 و 1:250،000 و پس از تطبیق با تصاویر DEM و تصاویر ماهواره لندست در قالب نقشه های 1:250،000 چاپ شده است. در این نقشه ها انواع گسلها بر اساس نوع ساز و کار تقسیم بندی و هر کدام از آنها با یک نماد مشخص روی نقشه پیاده سازی شده است. دسترسی به لایه های رقومی نقشه های مذکور از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir امکان پذیر است. نقشه پیش روی، نقشه گسلهای سرخس است.

ضمائم پیوست
کلمات کلیدی
گسل   
سرخس   
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ سرخس
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور