ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2023-09-18 17:53:22.0 | دسته بندی: نقشه نگاشت کانی ها

نقشه نگاشت کانیهای بلوک کازرون

تهیه نقشه نگاشت کانیهای بلوک های ایران با هدف شناسایی کانیها و پتانسیل های معدنی در ایران صورت گرفته است. این نقشه ها بر پایه اندکس 1:250.000 تهیه و تولید شده است. در این نقشه ها کانیهای مختلف با استفاده از مطالعات دورسنجی شناسایی و هر کدام از آنها با یک رنگ مشخص روی نقشه پیاده سازی شده است. دسترسی به لایه های رقومی نقشه های مذکور از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir و سامانه مدیریت اطلاعات مکانی به آدرس http://webgis.ngdir.ir امکان پذیر است. نقشه پیش روی، نقشه نگاشت کانیهای بلوک کازرون است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
فارس/ كازرون
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور