ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-23 11:22:56.0 | ویرایش: 2020-08-23 12:01:09.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران خير رود (تنكابن)

خير رود از ارتفاعات 2155 متري كوه كلاملو آغاز مي گردد، خيررود از به هم پيوستن رودخانه هاي وركالينه- تاموسره- كليك- تاشزه- اجيني به وجود آمده و رويهم مساحت آن بيش از130 كيلومتر مربع مي باشد. خيررود در محلي به نام خيررود كنار وارد پهنه ساحلي مي گردد. پيش از ورود به اين محل، 4 كيلومتر انتهايي خيررود در بستري تنگ و پر شيب جريان دارد، درازاي خير رود در پهنه ساحلي خزر نيز در حدود 3 كيلومتر مي باشد. پهناي مخروط افكنه خيررود در حدود 5/2 – 2 كيلومتر بوده و بستر توسعه محلات خيررودكنار- سيد علي كيا و نجارده مي باشد. خيررود داراي پيچابه هاي متــعدد بوده و نمـايه پيچ و خـم آن متوسـط است.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ تنكابن
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور