ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:14:28.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه آزارود

پهناي بستر ازارود به سرعت در حال افزايش است و به نظر مي رسد كه ژرفاي آن نيز بدليل فعال بودن آبشستگي، زياد شده است. مهمترين عامل اين پسروي، وجود مصالح سست و ريزشي پيرامون رودخانه و بهره برداري هاي بي رويه از مصالح كف و ديواره رودخانه است. بهره برداري بي رويه از مصالح رودخانه بايد تحت كنترل باشد و با مطالعات دقيق پهنه سيلابي فعال رودخانه شناسايي گردد. لايه روبي رودخانه بسيار موقت است و مصالح انباشته شده در ساحل، به تدريج شسته شده و بار ديگر به بستر رودخانه بازمي گردند. با مطالعات دقيقتر، مي توان رودخانه را ساماندهي نمود.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ ساري
نویسنده
1پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور