ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-18 18:40:30.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 250000: 1 بروجن

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 بروجن به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

محدوده این نقشه بخشی از زون زاگرس بلند و زون سنندج - سیرجان می باشد. راستای عمومی بیرون زدگیها و بلندیها در این منطقه شمال باختری جنوب خاوری است. این بلندیها بخشی از زاگرس بلند و زون سنندج سیرجان را تشکیل داده است.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
چهارمحال وبختياري/ بروجن
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور