ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2022-08-28 13:20:53.0 | ویرایش: 2022-08-28 13:32:27.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه های زمین شناسی و اکتشاف صربستان

از آنجاییکه زمین شناسی علمی ترکیبی (مجموعه ای از علوم شیمی، فیزیک، زیست شناسی و ریاضیات) است و جهان هر روزه شاهد پیشرفت های گسترده ای در علم زمین شناسی، پایاپای علوم دیگر است، سازمان های زمین شناسی در همه کشورها مسئول تبدیل علم زمین شناسی به فنون قابل کاربرد در زندگی بشر هستند، بنابراین شناخت برنامه های زمین شناسی کشورها کمک ارزنده ای به بخش زمین شناسی کشور برای پویایی خواهد داشت. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است. جهت شناخت بیشترسازمان زمین شناسی صربستان(GSS) می توان با تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرسhttp://www.gzs.gov.rs مراجعه نمود.