ثبت شده توسط فاطمه نیکوکار | ثبت: 2022-06-19 15:22:20.0 | ویرایش: 2022-06-20 11:08:18.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی میدانی پدیده فرونشست در ناحیه بکران-شهرستان میامی

پهنه های مطالعاتي با موقعيت شمال باختری - باختر ایستگاه راه آهن بکران ومختصات جغرافیایی36 درجه و 33 دقیقه و 37 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 50 دقیقه و 6 ثانیه و نیز خاور روستای شریف آباد وبامختصات جغرافیایی36 درجه و 35 دقیقه و 46 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 53 دقیقه و 17 ثانیه در 25-20كيلومتري شمال شهر میامی در شهرستان میامی واستان سمنان قرار دارند. متوسط ساليانه بارندگي در اين منطقه پيرامون100 ميلي متر مي باشد. اين پهنه بر اساس تقسيم بندي آمبرژه داراي اقليم خشك و نيمه خشك و بر اساس طبقه بندي دومارتن جز اقليم هاي خشك و نيمه خشك سرد است. در اين منطقه رودخانه دائمي تنها رود کال شور است که از 5 کیلومتری شمال روستای شریف آباد باروندخاوری-باختری عبور می کند. بر اساس بررسي هاي روزميني، خاك اين منطقه ريزدانه است وبطور عمده از سيلت و ماسه ريزدانه تشكيل شده است. شواهدي مبني بر ريزشي بودن اين خاك ها در سطح زمين مشاهده مي گردد. در چند رشته از قنات هاي منطقه، چند مسير موازي و نزديك به هم مشاهده مي شود كه مي تواندشاهدي بر سابقه ريزش ديواره و سقف قنوات و تلاش مقني ها در جهت بازگشايي مسيرهاي مسدود باشد. بررسي هاي روزميني در اين منطقه نشان مي دهد كه جنس خاك ريزدانه و بطور عمده از ماسه ريز دانه و ذرات كوچكترتشكيل شده است. با عنايت به افت بالنسبه زياد سطح سفره آب زيرزميني و بافت خاك، احتمال شكل گيري فرونشست زمين در اين پهنه زياد مي باشد.

ضمائم پیوست
کلمات کلیدی
میامی   
منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ ميامي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور