ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-12-04 02:33:14.0 | ویرایش: 2021-12-05 00:14:07.0 | دسته بندی: اطلس علوم زمین و معدن

نقشه زمین شناسی اقتصادی-معدنی شهرستان بم

با توجه به شرایط زمین شناختی ایران یکی از مناطق غنی و پربار معدنی دنیا می باشد و قرار گیری کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر در آن جایگاه ویژه ای به آن می بخشد؛ چرا که دارای پتانسیل های بالقوه معدنی بویژه مس و طلا می باشد. با توجه به جایگاه ویژه قرار گرفتن شهرستان بم در کمربند کانی زایی ارومیه – دختر که یکی از این مناطق می باشد نگرش ویژه به امر اکتشاف و فعالیتهای اکتشافی در این شهرستان و پیرامون آن را تایید می نماید، لذا با توجه به فعالیتهای اکتشافی انجام شده در سالهای گذشته در قالب اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ناحیه ای در مقیاس یکصد هزار و همچنین مشخص شدن محدوده های امید بخش حاصل از این اکتشافات در محدوده شهرستان بم، عملیات اکتشافی جدید همان طور که در گزارش خواهید دید پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی
بم   
منطقه جغرافیایی محتوا
كرمان/ بم
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور