ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-08-02 00:39:51.0 | ویرایش: 2022-10-29 14:01:23.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمین شناسی 1:100.000 موسویه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 موسویه به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان جنوبي/ قائنات
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور