خطرات مواد خطرناك

بدانيد

مواد خطرناك زيادي وجود دارند كه تأثيرات مضري روي تمام چيزهي زنده مي‌گذارد. هميشه متوجه باشيد كه چه چيزي استفاده مي‌كنيد و دست به چه كاري مي زنيد. وقت بگذاريد و ياد بگيريد. وقتي‌كه مواد شيميايي يا موادي كه داراي برچسب‌هاي هشداردهنده در اطراف شما وجود دارد، مواظب باشيد و احتياط كنيد.

نوع ديگري پيدا كنيد!

براي ايمن ماندن خود و حيوانات خانگي‌تان از استفاده از مواد مضر، سعي كنيد جايگزين‌هايي براي ان مواد پيدا كنيد. جايگزين‌هاي زيادي براي اين توليدات در مغازه‌هاي طبيعي و سالم وجود دارند. از سئوال پرسيدن نترسيد.

دور نريزيد!

وقتي مي‌خواهيد مواد خطرناك را دور بريزيد، آن را در سطل زباله نگذاريد! بلكه با مركز بازيافت يا شهرداري تماس بگيريد و راهي براي دفع مناسب آن پيدا كنيد. بعضي شهرها مجموعه مخصوصي يا روزهاي خاصي در سال براي دفع اين زباله‌ها در نظر مي‌گيرند. اعلامية شهر خود را بخوانيد يا با شهرداري شهر خود تماس بگيريد.

آماده، تنظيم، بخوانيد!

هوشيار باشيد و روي هر محصولي كه استفاده مي‌كنيد، مي‌خريد يا در تماس با آن هستيد، دنبال برچسبي كه در بخش “فرهنگ برچسب هشدارها” نشان داده شده بگرديد. ممكن است اي برچسب‌ها را در خانه، گاراژ، مغازه، بيمارستان يا ادارة پدر و مادر خود ببينيد، بنابراين بسيار مراقب باشيد! و ليست مواد خطرناك را بخوانيد!

فرهنگ علائم و برچسب‌هاي هشداردهنده:

پروكسيدهاي سمي و آلي

 

موادسمي و ايتولوژيك

مواد پرتوزا و راديواكتيو

مواد منفجره

گازها

مايعات قابل اشتعال

مواد خورنده

جامدات قابل اشتعال كه وقتي مرطوب باشند، خود اشتعال و خطرناك هستند.

مواد خطرناك متفرقه

مواد دارو زيستي

ساير موارد

مي‌بريم:

1-اقلام قابل اشتعال: الكل، تركيبات ضديخ، كافور، ضدعفوني كننده‌ها، انواع پاك‌كننده‌ها (سيالات حاوي مواد قابل اشتعال مثل لكه‌گير لباس، پاك‌كننده‌هاي مايع ماشين اداري و غيره)

2-مايعات خورنده: اسيدها و مواد ظاهر كنندة عكس، اسيد قلم‌زني، تركيبات ضدزنگ آهن يا فولاد، اسيد مورياتيك، اسيد نتيريك، اسيد سولفوريك.

3-موادمنفجره:پودرسياه، ته سيگار، مواد منفجرة پلاستيكي، ديناميكي و غيره، مواد منفجرة خود هشدار دهنده، لامپهاي چشمك‌زن منفجره، مواد آتش‌بازي، مهمات دستي كوچك، آستررنگ، پودر بي دود، تجهيزات انفجاري سوغاتي جنگ ، تفنگ سرنيزه دار داراي سرشارژ شده، اسباب بازي متحرك‌ يا لوازم دود دار، كبريت، توليد‌كننده‌هاي صدا، مواد چسباننده (چسب، سيمان، پلاستيك)، آمونياك، ذغال‌هاي خوش‌سوز، سيالات پاك‌كننده، علف‌كش‌هاي سه تركيبه، الكل‌ تقليبي، لعاب، گازوئيل، علامت دهندة دستي، نفت چراغ، لاك الكل، سفيد كننده با براق‌كنندة چرم، سيالات آتش چراغ زننده (فندك جيبي، ذغالي، اجاق، لامپ، چراغ قوه) ليكور، كبريت، رنگ، روغن جلاي چوب، پاك‌كنندة رنگ يا روغن جلا، محصولات نفتي (آستر رنگ، بنزين، گازوئيل)، لامپ‌ها يا چراغ‌هاي چشمك‌زن ظاهركنندة عكس، مايعات جلادهندة وسايل (مانند فلزات، اجاق داغ، وسايل خانه، چوب)، مخزن‌هاي پروپان، واكس كفش، گازهاي خوراك پزي‌ها يا اجاق‌ها،‌ لاك شيشه‌‌اي، لكة رنگ، حلال‌ها، سقز، روغن جلا، حلال شيشة اتومبيل، شراب.

4-گازهاي فشرده: سيالات به كار اندازنندة موتور، خاموش‌كنندة آتش، ابزار جوشكاري، مخازن غواصي، هيدروكربن‌هاي موجود در لامپ‌هاي تزئيني.  

Change Language | Contact us : Info@ngdir.ir | Home