English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

بانك اطلاعات زمين شناسي دريايي
 
 
 
 
 رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی زیر ساخت اطلاعات مکانی خزر
 شرح زمين‌شناسي دريايي گزارش هاي زمين شناسي دريايي
 
 
 

[آلبوم تصوير فوق]

   مصاحبه از دکتر پانته آ گياهچي در همايش بانوان نخبه وزارت صنايع و معادن
   امروزه انجام مطالعات و تحقيقات زمين شناسي دريايي در جهت اهداف مختلف اقتصادي، امنيتي، سياسي، ‌نظامي، ‌زيست محيطي و... با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و متدهاي نوين، ‌امري اجتناب ناپذير تلقي مي شود. در همين راستا، ‌وجود صدها مركز تحقيقاتي و آموزشي و همكاري هاي فيمابين در كشورهاي پيشرفته قابل توجه و تامل مي باشد. نگاه همه جانبه و فراگير به حوزه مطالعات دريايي امري بديهي محسوب شده و ناگفته پيداست كه انجام اين تحقيقات و مطالعات، ‌دستاورها و نتايج قابل توجهي در پي خواهد داشت. از جمله اين دستاوردها ميتوان به ارتقاي كمي و كيفي دانش فني، متدها و فن آوري ها، ‌مدل سازي و ارائه الگوهاي تحقيقاتي، بهره مندي از مزاياي ذخاير آبي و زير آبي اشاره كرد كه همگي آنها تاثيرات محسوس و غير محسوس در امور روزمره زندگي خواهند داشت. استفاده بهينه از منابع مهم دريايي، علاوه بر مزيت هاي اقتصادي، ‌از ديدگاه مسايل دفاعي و نظامي نيز حائز اهميت مي باشد .
  درياها و اقيانوس هند يك راه ارتباطي مهم و استراتژيك براي كشور ما مي باشند. براي حفظ و حراست از هر كشور، شناسايي دقيق و علمي درياها تا حريم قانوني آن كشور ضروري است. آن كشوري كه شناخت كامل و علمي از بستر درياها و ويژگيهاي رسوبي، ‌ريخت شناسي، فيزيكي و شيميايي درياهاي خود داشته باشد، قطعاً در شرايط بحراني،‌ علمي تر و اصولي تر عمل خواهد نمود. در كشورهاي پيشرفته لزوم شناسايي بستر درياها از ديرباز احساس شده است، اما در كشور ما با داشتن مرزهاي آبي وسيع در شمال و جنوب (بيش از 3000 کيلومتر بدون احتساب مرزهاي رودخانه اي) اطلاعات بسيار ناچيزي از بستر دريا وجود دارد.هم اكنون آنچه كه براي ما ضروري و مهم مي نمايد آنست كه با توجه به واقعيات امر، ويژگيهاي پهنه هاي آبي در شمال و جنوب كشور را بر اساس مقتضيات و مصالح عمومي، منافع ملي و نيازهاي مقطعي و دراز مدت شناسايي و مطالعات زمين شناسي دريايي را جدي تلقي نماييم.آنگاه نتايج اين مطالعات مي تواند درامور غير نظامي (محيط زيست، شيلات، کشتيراني، احداث سازه هاي دريايي و...) و راهبرد امنيتي ـ دفاعي كشور (احداث و صيانت از نيروگاه هاي اتمي، فعاليت هاي نظامي ـ دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي) مورد استفاده قرار گيرد.
اهم فعاليت ها
 
1- شناور و تجهيزات
- بررسي، اخذ مشاوره و عقدقرارداد در خصوص شناور تحقيقاتي
- اجاره شناور در درياي خزر هزينه ناوبري ونگهداري شناور 15متري
- بررسي كارشناسي، مشاوره و خريد تجهيزات
2- تهيه گزارش و اطلس
- نمونه برداري ازبخش خشكي و دريا وبررسي هاي ميداني
- پردازش داده ها و تجزيه و تحليل نتايج
- تهيه اطلس نقشه ها و گزارش مربوطه
3- آموزش و برقراري ارتباطات بين المللي
- ايجاد زمينه همكاريهاي مشترك با ارگانها و مراكر دريايي معتبر
- ارائه مقالات و شركت در همايش هاي بين المللي وبازديدهاي علمي
- شركت در كروزها و دوره هاي آموزشي بين المللي
 

استراتژي مديريت
 
شناخت بستر درياها ، منابع غيرزنده دريايي ،عوامل تأثيرگذار در زون ساحلي وشناسايي مناطق پايدار ساحلي از ديدگاه :
- شناسايي منابع معدني
- تعيين مناطق خطر آفرين
- توسعه شهرهاي ساحلي
- تاسيسات صنعتي و سازه هاي دريايي
- زيست محيط دريايي و دفن زباله
 

اطلس نقشه ها و گزارشات
 
- نقشه هاي توزيع تيپ رسوبات
- نقشه ريخت شناسي رسوبات جوان و محيطهاي ساحلي
- نقشه هاي توزيع كانيهاي سنگين و كانيهاي رسي
- نقشه هاي توزيع عناصر اصلي، فرعي و نادر آب و رسوب
- نقشه زمين شناسي مهندسي سواحل
- مقايسه چينه اي رسوبات نرم
- تعيين عناصر محلول در آبها و نحوه تبادل آب شور وشيرين
- تعيين ضخامت رسوبات نرم و ريخت شناسي پي سنگ
- تعيين عوامل آلاينده احتمالي مناطق ساحلي دريا و نوع آلاينده ها
 

محدوده فعاليت
 
- درياها وسواحل شمالي و جنوبي كشور از اولين ارتفاعات بخش خشكي تا حريم حقوقي دريا (منطقه سرزميني و سپس مناطق عميق) در برگيرنده درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس
- درياچه هاي داخلي كشور
- پلاياها
- بخش ساحلي رودخانه هاي منتهي به دريا
- سدها
 
رئوس برنامه هاي مديريت
 
1- مطالعات زمين شناسي دريايي منطبق بر استانداردهاي روز دنيا
2- انجام پروژه هاي مشترك با ساير ارگانهاي دريايي درداخل و خارج از كشور
3- ايجاد سه پايگاه تحقيقات زمين شناسي دريايي ساحلي مجهز به آزمايشگاههاي تخصصي
4- تهيه دو فروندشناور تحقيقاتي و خريد تجهيزات موردنياز تخصصي
5- آموزش وتربيت نيروي انساني متخصص ومنحصر به فرد در ايران
 

مطالعات
 
1- رسوب شناسي دريا
2- ژئوفيزيك دريا
3- بررسي هاي شيمي و فيزيك دريا
4- منابع اقتصادي دريا
5- بازسازي محيط رسوبي قديمي
6- تعيين آب و هواي قديمي
7- ريخت شناسي بستر دريا و سواحل
8- مهندسي سواحل
 

اهداف و كاربردها
 
1- زمين شناسي و معدن:
- شناسايي وضعيت زمين شناسي بستر و زير بستر دريا به منظور تهيه نقشه ها و اطلاعات پايه از زمين شناسي درياها.
- كشف منابع غير زنده و معدني بستر و زير بستر درياها.
2- زيست محيطي و مهندسي سواحل و دريا
- مشاوره علمي درانجام پروژه هاي لوله گذاري و كابل كشي دريايي.
- انجام مطالعات زمين شناسي مهندسي مربوط به سكوهاي نفتي
- كشف مناطق ريسك پذيرومخاطرات رمين شناسي درياها از قبيل سونامي، تغييرات ناگهاني سطح آب درياهاو.. براي برنامه ريزيهاي بلندمدت عمراني و توسعه اي
- انجام بررسي هاي باستان شناسي و كشف اشيا گمشده و غرق شده، مين يابي در دريا تعيين محل هاي مناسب جهت دفن زباله هاي شهري و اتمي
- شناسايي آلودگي فلزات سنگين از قبيل سرب، ‌ روي،‌ كروم، نيكل،‌ واناديم،‌ كادميم
3- سياسي و امنيتي
- زيربناي مسائل امنيتي و سياسي يک کشور مرهون دانش و آگاهي علمي آن کشور مي باشد. کشوري مانند ايران که از دو سو داراي مرز آبي است، مسائل امنيتي پيچيده تري خواهد داشت. ايجاد امنيت در مرزهاي آبي بسيار دشوارتر ازمرزهاي خشکي است
- دامنه مطالعات و تحقيقات علمي بستر و زير بستر درياها يقيناً يكي از عوامل تاثير گذار در تعيين رژيم حقوقي منصفانه و مورد قبول كشورهاي همسايه مي باشد
 
نتيجه گيري
 
بطوركلي از مهمترين كاربردهاي زمين شناسي دريايي به موارد زير ميتوان اشاره نمود:
1- كشف منابع غير زنده اقتصادي بستر و زير بستر درياها
2- شناسايي وضعيت زمين شناسي مهندسي بستر و زير بستر دريا به منظور:
- انجام پروژه هاي لوله گذاري و كابل كشي
- انجام پروزه هاي حفاري تونل ها
- انجام مطالعات زمين شناسي مهندسي مربوط به سكوهاي نفتي
- كشف مناطق ريسك پذير براي برنامه ريزيهاي بلندمدت عمراني و توسعه اي
3- انجام بررسي هاي باستان شناسي و كشف اشيا گمشده و مدفون در بستر
تعيين محل هاي مناسب جهت دفع زباله هاي شهري و اتمي
زيربناي مسائل امنيتي و سياسي يک کشور مرهون دانش و آگاهي علمي آن کشور مي باشد. کشوري مانند ايران که از دو سو داراي مرز آبي است، مسائل امنيتي پيچيده تري خواهد داشت. ايجاد امنيت در مرزهاي آبي بسيار دشوارتر از مرزهاي خشکي است. بدون شناسايي دقيق بستر، زير بستر، شکل و تغييرات ساحل ، عمق دريا، منابع اقتصادي آبي و زير زميني امکان تعيين رژيم حقوقي دريا، تعيين مرزهاي آبي، ايجاد امنيت در حريم حقوقي دريا و در نتيجه جلوگيري از تجاوز ديگر کشورها امکان پذير نخواهد بود. کشورهايي که شناخت کمتري از ريخت شناسي و زمين شناسي بستر و زير بستر دارند بيشتر در معرض خطر تجاوز قرار مي گيرند. لذا لزوم مطالعات زمين شناسي دريايي در کشور ايران در درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس امري انکار ناپذير است.
امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته ، مطالعات و تحقيقات دريايي به جهات عديده ، از جمله تنوع فرايندهاي زيستي وزمين شناسي ، وجود منابع اقتصادي و گذرگاههاي ارتباطي بين الملل ، ضروري مي باشد . اين تحقيقات در مسير اهداف مختلف اقتصادي ، سياسي ، نظامي ، زيست محيطي و... با استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و متدهاي نوين ، در بهترين سطح و حتي در زمينه ريزترين پديده ها صورت ميگيرد . در همين راستا ، وجود صدها مركز تحقيقاتي و آموزشي و همكاريهاي فيمابين و نزديك در كشورهاي پيشرفته قابل توجه و تامل است .آنچه كه در اين مراكز مهم و جالب است ، نگاه همه جانبه به حوزه مطالعات دريايي است طبيعي است كه تحقيقاتي آن چنان وسيع و همه سونگر ، نياز به دانش فني ، تجهيزات ، اعتبارات كافي و پيشتوانه اي هماهنگ دارد و پيداست از دستاوردها و نتايج اين پژوهشها به بهترين وجه بهره مند مي گردند. از جمله اين دستاوردها ، ارتقاي كمي و كيفي دانش فني ، متد و فن آوري ها ، مدل سازي و ارائه الگوهاي تحقيقاتي ، بهره مندي از ذخاير آبي و زير آبي است كه در زندگي بشر آثار محسوس و غير محسوس خواهند داشت .در كشور فرانسه با كمتراز 20% وسعت ايران ، يك موسسه تحقيقاتي دريايي با 7 كشتي اقيانوس پيما ، 2 زير دريايي ، 24 مركز و ايستگاه ، 72 آزمايشگاه و سرويس تحقيقاتي جهت مطالعات دريائي و اقيانوس شناسي وجود دارد .در حاليكه كشور ما به رغم داشتن درياي خزر به وسعت 436000 كيلومتر مربع ، خليج فارس به وسعت 226000 كيلومتر مربع وهمچنين قسمتي از درياي عمان ، اطلاعات ما در خصوص بستر درياها ، رسوبات ، جريان هاي دريائي ، تغييرات مورفولوژيكي ، شيمي آبها ،زمين شناسي مهندسي سواحل و.. ناچيز است .
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به حساسيت اين بررسيها درتعيين قلمرو آبي كشور و اهميت نقش درياها و مناطق ساحلي كشور در توسعه پايدار ملي مي بايست گامهاي بزرگي در جهت مطالعات زمين شناسي دريايي برداشت . اهميت اين موضوع ،حساسيت بيش از پيش مسئولين امر را مي طلبد.
استان سيستان وبلوچستان كه يكي از استانهاي محروم كشور محسوب مي گردد با در برگرفتن بخش مهمي از درياي عمان، پتانسيل بسيار خوبي براي توسعه محسوب مي گردد. ناگفته پيداست كه توسعه شهرهاي ساحلي و مجاور دريا، بدون مطالعات زيربنايي زمين شناسي مهندسي در بخش ساحلي وكم عمق دريا وشناخت ويژگيهاي زسوبي ، فيزيكي وشيميايي دريا امري غيرممكن و غيراصولي است. براي انجام اين مطالعات، باامكانات محدود فعلي بررسي هاي جامع وكاملي نميتوان انجام داد. اولين ابزار مورد نيازدر اختيار داشتن شناور تحقيقاتي مناسب و مطابق با استانداردهاي روز دنيا است. هم اكنون سازمان زمين شناسي و معدني كشور، داراي يك شناور كوچك 15 متري با قابليت فعاليت در مناطق كم عمق درياي عمان و خليج فارس است كه براي مناطق عميق مناسب و مطمئن نمي باشد. حداقل اعتبار لازم براي ساخت يك شناور تحقيقاتي بزرگ و مناسب با شرايط فيزيكي درياي عمان، 100 ميليارد ريال مي باشد.
همچنين لازم است يك مركز تحقيقات زمين شناسي دريايي ساحلي در چابهار احداث گردد . هم اكنون يك زمين ساحلي به وسعت 7200 متر مربع در چابهار براي اين منظور دراختيار سازمان زمين شناسي قرار گرفته است كه براي احداث يك مركز تحقيقاتي مطابق با ساير مراكز دريايي دنيا مجهز به آزمايشگاههاي پيشرفته در مركز چابهار ، حداقل 10 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.علاوه بر شناور و مركزتحقيقات ساحلي ، لازم است تجهيزات وامكانات ژئوفيزيك دريايي ، تجهيزات نمونه برداري مغزه ، رسوب ، آب و سايز تجهيزات ناوبري و الكترونيكي شناور تامين گردد. كه در اين راستا اعتباري بالغ بر 70 ميليارد ريال مورد نياز مي باشد. ضمن آنكه در خصوص جذب وآموزش نيروي متخصص بايد سرمايه گذاري نمود. لذا با اعتبار محدود امكان اين فعاليت ها ميسر نيست و حمايت بيش از پيش مسئولين امر را مي طلبد.
با توجه به نكات فوق الذكر مجموع اعتبار مورد نياز براي تحقق اهداف در استان سيستان و بلوچستان ، بالغ بر 200 ميليارد ريال است.
موارد فوق حداقل امكاناتي است كه مديريت نوپاي زمين شناسي دريايي در راستاي اهداف و وظايف خويش به آن نيازمند است و تامين آن تنها با مساعدت و حسن نظر ارگانهاي ذيربط در جهت فراهم نمودن اعتبارات لازم ميسر مي باشد.
 
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
  
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت