محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب دورسنجی

در دﻫﻪ هاي اﺧﻴﺮ، ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه گﻴﺮي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻨـﺎوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ترازﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴـﻖ، GPS و ﺗـﺪاﺧﻞ ﺳـﻨﺠﻲ راداري انجام شده است. منطقه مورد مطالعه در 60 کیلومتری باختر تهران در استان البرز قراردارد که از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر زمین شناسی شامل دو محدوده کاملا مجزا است. در این گزارش به فرونشست زمین در استان البرز با استفاده از فناوری رادار پرداخته می شود.

فرونشست ها سرشتي بازگشت ناپذير دارند و براحتي قابل کنترل و مهارشدني نيستند. مقابله با خطر فرونشست بر سه اصل پيش بيني، تشخيص و پايش استوار است که مديريت درست منابع آب، نقش کليدي در جلوگيري از رخداد این پدیده را دارد. دشت کاشان در حدود 240 کیلومتری جنوب تهران و 250 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد. این دشت در دامنه کوه های کرکس و حاشیه کویر مرکزی ایران قرار دارد. افزايش تعداد چاههاي عميق و ميزان بهره برداري از سفره آب زيرزميني در دشت کاشان سبب کاهش روند نزولی سفره آب زیرزمینی شده است. در این گزارش بر اساس مطالعات دورسنجی به فرونشست دشت کاشان پرداخته شده است.