محتوای عمومی
تعداد محتوا: 19

محتواهای مرتبط با برچسب فرونشست

افزایش سریع جمعیت و ضرورت ایجاد اشتغال در بخش های مختلف از یک طرف و عدم وجود جریان های سطحی دائم و حتی موقت قابل بهره برداری موجب گردیده تا بهره برداری از آبهای زیرزمینی که تا قبل از سال 1350 منحصرا توسط قنات ها صورت می گرفته به سرعت بم سمت حفر چاه های کم عمق و عمیق و استفاده از موتورپمپ سوق داده شود. توسعه کنترل نشده در این آبخوان، افت سطح آب زیرزمینی و استمرار سالانه آنرا به همراه داشته است.

افزایش سریع جمعیت و ضرورت ایجاد اشتغال در بخش های مختلف از یک طرف و عدم وجود جریان های سطحی دائم و حتی موقت قابل بهره برداری موجب گردیده تا بهره برداری از آبهای زیرزمینی کع تا قبل از سال 1350 توسط قنات ها صورت می گرفته به سرعت بم سمت حفر چاه های کم عمق و عمیق و استفاده از موتورپمپ سوق داده شود. توسعه کنترل نشده در این آبخوان، افت سطح آب زیرزمینی و استمرار سالانه آنرا به همراه داشته است.

با توجه به این که علت اصلی فرونشست زمین افت سطح آب زیرزمینی می باشد لازم است تا از طریق مدیریت بهینه منابع آب، موازنه ای بین واردات و مصرف آب زیرزمینی در منطقه برقرار گردد. مدیریت بهینه منابع آب نیازمند اطلاعاتی در رابطه با کمیت و کیفیت آب موجود و تبادلات آن در قسمت های مختلف طبیعت است.

رشد جمعيت همراه با گسترش بي رويه بهره برداري از آب در مقاصد كشاورزي وصنعت، با اثرات نامطلوب زيادي در جنبه هاي كمي و كيفي منابع آب همراه بوده است. بدين ترتيب بر جامعه امروزي لازم است كه از استفاده بي رويه از منابع طبيعي به ويژه آب دست برداشته، به سوي استفاده عقلاني و مديريت پايدار بهره برداري از منابع آب روي آورد. افزايش روز افزون بهره برداري از آب هاي زير زميني به ويژه در حوضه هايي كه با نهشته هاي آبرفتي، دريايي كم عمق يا درياچه اي تحكيم نيافته (Unconsolidated) انباشته گشته اند، (Subsidence) به نشست و يا فروريزش سطح زمين مي تواند منجر شود.

زمینی که زیستگاه آفریده های حکیمانه خالق تواناست، در چرخه تبدیل انرژی های مختلف کنشها و واکنش های متفاوتی را جهت رسیدن به تعادل دینامیکی از خود بروز می دهد. در این ارتباط فعالیت هایی وجود دارند که سازوکار مخالف هم، این تعادل را برهم میزنند و باعث بروز پدیده های مختلفی همچون نشست زمین می شوند. همه این فرایندها بطور طبیعی در کتاب تاریخ زمین ثبت و ضبط شده اند. اما آنچه را که امروز شاهد هستیم، اگرچه شکل گیری کلیه فرایندها را بصورت قطعی نشان میدهد، ولی فعالیت موجودات زنده بخصوص انسان در مقیاس جهانی تاثیر محسوس و غیرقابل انکاری بر فرآیند های طبیعی داشته و باعث تشدید تغییرات محیطی شده است.

ترك و شکافهايي در دشت کاشان از سال 1370 گزارش شده است که پيامد آن تخريب واحدهاي مسکوني و زمينهاي کشاورزي بوده و عامل اصلي آن برداشت بيرويه آبهاي زيرزميني مي باشد جهت شناخت کامل اين عوارض و جلوگيري از گسترش آنها نياز به پايش زمينهاي تحت نشست در منطقه مورد مطالعه است که اين امر با استفاده از روشهاي مختلف ژئودزي زميني و فضايي امکان پذير ميباشد از آنجايي که هزينه عمليات صحرايي بالا ميباشد استفاده از ژئودزي ماهواره اي در الويت قرار ميگيرد. در سال 1390 اين دشت توسط آقاي مهندس مصلحي در قالب رساله کارشناسي ارشد مورد بررسي قرار گرفت. اين پژوهش به راهنمايي دکتر قاضي فرد، مشاوره دکتر صفايي از دانشگاه اصفهان و اينجانب انجام شد و شامل مطالعات هيدرولوزيکي، ژئوتکنيکي، دورسنجي و بررسيهاي ميداني بر روي تركها و شکافها مي باشد.

دشت های کشور در معرض پدیده فرونشست و خطرات وابسته به آن قرار دارند. برداشت بی رویه آب های زیرزمینی علت اصلی فرونشست در دشت های مختلف کشور بوده که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی طرح بررسی فرونشست، این پدیده را در دشت های ایران از سال 1383 مورد مطالعه قرار داده است.

حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می¬نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. بوجود امدن فرونشست در یک دشت یا قسمتی از سطح زمین خساراتی را بر ساختارهای خطی و غیرخطی در سطح و زیر سطح زمین (شبکه راه ها، سیستم آب و فاظلاب شهری، ابینه های فنی و ساختمان ها) بوجود می آورد.

آبرفت تهران دارای توالی هایی از خاک های دانه درشت و دانه ریز در مسیر شمال به جنوب می باشد.انجام فعالیت های عمرانی و کندوکاو در چنین شرایطی نیاز به بررسی های موشکافانه ی زمین شناسی مهندس و ژئوتکنیک دارد. با توجه به ریزش های اخیر در تونل متروی خط 6 تهران در خیابان پیامبر و همچنین ریزش سگمنت های بتنی در ایستگاه خط 6 متروی کیانشهر نیاز است بر بررسی همگی موارد علمی و ایمنی، بهترین روش با کمترین خطر انتخاب شود.

با بياني ساده سنجش از دور را مي توان فناوري كسب اطلاعات و تصويربرداري از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردي مانند هواپيما، بالن و يا تجهيزات فضائي مانند ماهواره ناميد. استفاده ازتصاوير ماهواره اي كاربرد گسترده و مزيت هاي فراواني دارد كه از جمله مي توان به تصويربرداري در نواحي مختلف طيف الكترومغناطيسي، داشتن ديد وسيع جهت مطالعه پديده هاي بزرگ مقياس ، تكرار زماني و قدرت تفكيك زميني متنوع و متناسب با اهداف مطالعاتي مورد نظر و تصويربرداري از نواحي صعب العبور اشاره نمود. امروزه سنجش از دور در زمينه هاي علمي و تحقيقاتي كاربرد گسترده اي دارد كه از آن جمله مي توان به علوم زمين شناسي، معدن، جغرافيا، هواشناسي، كشاورزي و ... اشاره كرد. بدون شك استفاده از اين فناوري نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مي كند، بلكه از لحاظ دقت، زمان، هزينه و نيروي انساني نيز بسيار باصرفه تر است.