محتوای عمومی
تعداد محتوا: 3

محتواهای مرتبط با برچسب سنگ لغزش

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و مخاطرات جاده های کوهستانی همواره با چالش های فراوانی روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها انواع ناپایداریهای دامنهای است که هر ساله سبب آسیبهای مالی و انسانی نسبتا زیادی در کشور میگردد. جاده کرج – چالوس، به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین راههای ارتباطی شمال کشور است که با توجه به قدمت آن، دیدگاههای مهندسی کمتری در آن به کار گرفته شده است.

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و مخاطرات جاده های کوهستانی همواره با چالش های فراوانی روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها انواع ناپایداریهای دامنهای است که هر ساله سبب آسیبهای مالی و انسانی نسبتا زیادی در کشور میگردد. جاده کرج – چالوس، به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین راههای ارتباطی شمال کشور است که با توجه به قدمت آن، دیدگاههای مهندسی کمتری در آن به کار گرفته شده است.