محتوای عمومی
تعداد محتوا: 4

محتواهای مرتبط با برچسب مخاطرات

زﻣﻴن لغـﺰش ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﻜﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮه ﻫﺎ و دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺤﻲ، در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻴﺐ ﺗـﻮده ﻫﺎي زﻣﻴن لغزﺷﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨد. رویداد زﻣین لغزش ﻓﺮوردﻳﻦ 1386 در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 103 ﺟﺎده ﻛﺮج - ﭼﺎﻟﻮس، در پی بارندگی شدید فروردین ماه و در سنگ آﻫﻚ های رﻳﺰ دانه و ﺑﻪ حجم تقریبی دو ﻫﺰار ﻣﺘﺮ مکعب رخداده است. این زمین لغزش از ﻧﻮع ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﮔﻮه اي (Wedge failure) مﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این رویداد موجب رﻳﺰش ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ در جاده و رودﺧﺎﻧﻪ شده، به نحوی که سبب انسداد راه و همچنین آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودخانه را به ﻫﻤﺮاه داشته است. در این گزارش به زمین لغزش گردنه ی هزارچم کیلومتر 103 جاده کرج – چالوس پرداخته شده است.

ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖزﻣین ساﺧﺘﻲ و ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي زﻳﺎد، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻨﻮع زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻤﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از زﻣین لغزش ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﻠﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي و ﻓﻌﺎل، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻳﺪاد ﻟﻐﺰش را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در این گزارش به ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ، پیرامون منطقه حاجی آباد واقع در شهرستان شمیرانات استان تهران پرداخته شده است.

پهنه های مطالعاتي با موقعيت شمال باختری - باختر ایستگاه راه آهن بکران ومختصات جغرافیایی36 درجه و 33 دقیقه و 37 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 50 دقیقه و 6 ثانیه و نیز خاور روستای شریف آباد وبامختصات جغرافیایی36 درجه و 35 دقیقه و 46 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 53 دقیقه و 17 ثانیه در 25-20كيلومتري شمال شهر میامی در شهرستان میامی واستان سمنان قرار دارند. متوسط ساليانه بارندگي در اين منطقه پيرامون100 ميلي متر مي باشد. اين پهنه بر اساس تقسيم بندي آمبرژه داراي اقليم خشك و نيمه خشك و بر اساس طبقه بندي دومارتن جز اقليم هاي خشك و نيمه خشك سرد است. در اين منطقه رودخانه دائمي تنها رود کال شور است که از 5 کیلومتری شمال روستای شریف آباد باروندخاوری-باختری عبور می کند. بر اساس بررسي هاي روزميني، خاك اين منطقه ريزدانه است وبطور عمده از سيلت و ماسه ريزدانه تشكيل شده است. شواهدي مبني بر ريزشي بودن اين خاك ها در سطح زمين مشاهده مي گردد. در چند رشته از قنات هاي منطقه، چند مسير موازي و نزديك به هم مشاهده مي شود كه مي تواندشاهدي بر سابقه ريزش ديواره و سقف قنوات و تلاش مقني ها در جهت بازگشايي مسيرهاي مسدود باشد. بررسي هاي روزميني در اين منطقه نشان مي دهد كه جنس خاك ريزدانه و بطور عمده از ماسه ريز دانه و ذرات كوچكترتشكيل شده است. با عنايت به افت بالنسبه زياد سطح سفره آب زيرزميني و بافت خاك، احتمال شكل گيري فرونشست زمين در اين پهنه زياد مي باشد.

پديده فروريزش، پديده اي است كه بطور طبيعي در سازندهاي زمين شناسي انحلال پذير مانند سنگ آهك، ژيپس و نمك به وقوع مي پيوندد. فروريزش زمين و آتش سوزي ناشي از نشت گاز منطقه شهران در ساعت خرداد ماه 04:30 بامداد روز جمعه 28 خرداد ماه سال 1395 رخ داد. محل حادثه در خيابان كوهسار محله شهران و در تقاطع خيابان يكم واقع است. محله شهران در شمال باختري منطقه 5 شهرداري تهران قرار دارد. محدوده مورد نظر در فاصله حدود 5/1 كيلومتر از گسل شمال تهران قرار دارد و از اين ديدگاه، احتمال وجود زونهاي برشي در آن و يا پيرامون آن داده ميشود. محدوده ریزش کرده به درازای حدود 26 متر و پهنای حدود 18 متر می باشد و بطور کامل بر محور حفاری خط شش تونل متروی تهران منطبق می باشد. در این گزارش به بررسی علت این فروریزش پرداخته شده است.