محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب مشهد

فرونشست زمین پدیده ای ژئومورفیک است که تحت تاثیر عواملی طبیعی و انسانی رخ می دهد و صدمات ناشی از آن در بسیاری از موارد می تواند فاجعه بار باشد. فرونشست دشت ها بصورت آهسته و تدریجی عمل می کند، عمدتا ماندگار است و عامل این پدیده برداشت بیش از حد مجاز آب و فشرده شدن لایه های رسی و سیلتی میان آبخوان می باشد. دراین صورت حتی اگر سطح ایستابی مجددا بالاتر آید، امکان بازگشت زمین به تراز اولیه خود وجود ندارد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 مشهد به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.