محتوای عمومی
تعداد محتوا: 4

محتواهای مرتبط با برچسب تهران

آبرفت تهران دارای توالی هایی از خاک های دانه درشت و دانه ریز در مسیر شمال به جنوب می باشد.انجام فعالیت های عمرانی و کندوکاو در چنین شرایطی نیاز به بررسی های موشکافانه ی زمین شناسی مهندس و ژئوتکنیک دارد. با توجه به ریزش های اخیر در تونل متروی خط 6 تهران در خیابان پیامبر و همچنین ریزش سگمنت های بتنی در ایستگاه خط 6 متروی کیانشهر نیاز است بر بررسی همگی موارد علمی و ایمنی، بهترین روش با کمترین خطر انتخاب شود.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000تهران به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

مدت زمان طولانی است که جنوب غربی دشت تهران فرونشست را تجربه می کند و مطالعات زیادی در این خصوص توسط محققین و یا سازمان های مختلف صورت گرفته است که بصورت مقاله و یا گزارش ارایه شده ان. بررسی های جامعی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای شناسایی عوامل موثر در شکل گیری پدیده نشست تهران انجام گرفته است که شامل مطالعات آب زمین شناسی، ژئوفیزیک،تکتونیک، ژئوتکنیک و دورسنجی می باشد. علت اصلی رخداد این پدیده مانند سایر دشت های کشور استخراج بی رویه آب های زیر زمینی می باشد.

ناحیه باختری تهران ناحیه ای است که درگیر رخداد فرونشست زمین است. فرونشست زمین در دشت تهران با هر سه روش ترازیابی دقیق، سامانه تعیین موقعیت جهانی و تکنیک تداخل سنجی راداری مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک تداخل سنجی رادای به جهت برداشت دقیق جابه جای های زمین با پوشش وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا، منبع مناسبی برای بررسی حرکات سطح زمین می باشد. با این تکنیک می توان به دقت در حد میلی متر یا سانتی متر برای بررسی حرکات سطح زمین می باشد.