محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

اين گزارش بر مبناي مشاهدات صحرايي و بانك داده هاي مرتبط در پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران به نگارش درآمده است كه از نظر مقياس مطالعه مي باشد. (near regional investigation) خطر، در مرحله مطالعات منطقه¬اي آسيب وارده ،(Earthquake Hazard) اين نوشتار بر مبناي ديدگاه خطر زلزله به مناطق مسكوني و پديده هاي زمين شناختي حاصل از رويداد زلزله را تفسير نموده و مسير پژوهش هاي تفصيلي آينده را ترسيم مي نمايد.