محتوای عمومی
تعداد محتوا: 4

محتواهای مرتبط با برچسب استان کرمان

منابع آبی که در سازندهای سخت آهکی تجمع کرده اند را تحت عنوان آب های کارستی دسته بندی می کنند. این آبها در طول زمان زمین شناسی و بر اثر انحلال و از طریق شکستگی های موجود در این تشکیلات سنگی به درون آنها نفوذ و در آنها تجع پیدا کرده اند. وسعت زیاد استان کرمان با تنوع و پراکندگی واحد های سنگ چینه ای مستعد پدیده کارست و این منابع بالقوه ی آبی می باشد. از سوی دیگر به دلیل منابع آبی محدود این استان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی بخش مطالعات زمین شناسی در مرحله اول دو ورقه 1:250000 کرمان و قسمت هایی از نقشه 1:250000 راور را مطالعه نمود. محدوده های مورد نظر بخش های از شهرستان های کرمان، شهداد، راور، کوهبنان و بهاباد را در بر می گیرند. این محدوده ها بر پایه آخرین طبقه بندی وزارت نیرو در حوضه آبریز درجه یک فلات مرکزی و حوضه های آبریز درجه دو کویر لوت و کویر درانجیر و حوضه های آبریز درجه سه شهداد، راور، جهل پایه و ... واقع شده است. گزارش پیش رو نتایج بررسی های زمین شناسی این محدوده ها را ارائه می نماید.

در تعریف، زمین شناسی زیست محیطی کاربرد قوانین زمین شناسی جهت تاثیر انسان بر محیط پیرامون می باشد. این شاخه از علوم زمین شناسی، در واقع زمین شناسی زمان حال است در صورتیکه عمده مطالعات در شاخه های دیگر معطوف بر زمین شناسی میلیون ها سال قبل می باشد. یکی از جنبه های مهم این شاخه شناخت الودگی های هوا، آب و خاک است و ارتباط ان با سلامت انسان می باشد. استان کرمان به عنوان یکی از استان های مهم، پر جمعیت و مواجه با شرایط سخت اقلیمی از محیط زیست و شرایط زیست محیطی شکننده ای برخوردار بوده که شناسایی و برنامه ریزی به جهت مدیریت موضوعات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با همین رویکرد در سال 1389 سازمان زمین شناسی مطالعاتی با همین منظور و با هدف شناخت بهتر شرایط در حوزه ی آب، خاک و گیاه انجام داد که نتایج آن تحت عنوان گزارش حاضر در دسترس قرار گرفته است.

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در جهت پیشرفت و تعالی ایران‌زمین است که همانا تحقق آن در زمینه‌های علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهره‌گیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی به‌سوی سرآمدی ایران‌زمین در میان ملل دیگر است و دستیابی به این مهم خود در گرو شناخت منابع از طریق ثبت و نگهداري داده¬هاست. ثبت و نگهداري داده‌ها نخستین گام در بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع موجود و سرآغازی بر توسعه صنعتي و اقتصادي کشور می‌باشد. در کشورهای دارای ذخایر و پتانسیل‌های بالقوه‌ی معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی ایفاگر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست؛ چرا که این بخش و صنایع پایین دستی آن محور توسعه قلمداد می‌شوند. ایران نیز از جمله کشورهای معدنی جهان است که از وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر بالقوه معدنی برخوردار است، اما با وجود ذخایر خدادادی بی‌شمار، ایران هنوز تا بهره‌برداری مطلوب از پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی راهی طولانی در پیش دارد که همانا لازمه رسیدن به قله مطلوب، تبیین درست وضعیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کنونی کشور و شناخت وضعیت معادن در استان‌های کشور است. امید است توجه دولت‌مردان این سرزمین در راستای سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه آغازگر مسیر تحول و بالندگی ایران‌زمین باشد.

دﺮ ﺗﻘﺴﯿ ﻤﺎت زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ در اﯾﺎﻟﺖ زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪ ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤ ﯽ و ﺟﻮان از دوران زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﭘﻠﯿﺴﺘﻮﺳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﻰ روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾ ﺦ 29 ﻣﻬﺮﻣﺎه 1395اداره ﮐﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي دور ﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي Landsat7 ﺧﻄﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه زرﻧﺪ ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪادي ﺧﻄﻮاره دﯾﮕﺮ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن و ﮔﺴﻞ زرﻧﺪ ﻧﻮ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ، ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ زرﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.