محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب استان بوشهر

زمینلرزه ي 20 فروردین ماه 1392 شُنبه نخستین جنبش نیرومند لرزه اي (تار یخی و عهد حاضر ) ،(Mw: 6/2 ) زمین است که تاکنون رو مرکز مهلرزه اي این رویداد را تا شعاع 50 کیلومتري تحت تأثیر قرار داده است. شوربختانه این رویداد منجر به 37 کشته و زخمی شدن 1100 تن از هم میهنانمان در پهنه ي مهلرزه اي زمینلرزه گردید. زمینلرزه به شهر شُنبه و روستاهاي درویشی، کردلان، اسلام آباد، امام آباد، چاهک و... آسیب هاي فراوانی وارد نمود. خسارت هاي سنگین و در حجم نسبتاً زیاد در سازه هاي مسکونی غیر مهندسی مناطق یاد شده که با بهره گیري از مصالح نامناسب سنگی- خشتی و بلوك هاي سیمانی بدون پی ساخته شده بودند وارد آمد، در مقابل سازه هاي عمرانی و مسکونی که با رعایت حداقل اصول مهندسی احداث شده بودند، آسیب هاي جزئی دیدند و یا بدون هیچگونه تخریبی، پایدار باقی ماندند. رسم پهنه هاي هم شدت این زمینلرزه (مقیاس 98EMS)، اثر کاهندگی شدید به همراه بازشدگی پربندهاي شتاب به سمت جنوب را نشان می دهد. بیشینه شدت پهنه ي رومرکز می باشد که در شهر شُنبه روي داده است و با دور شدن از این شهر، از شدت زمینلرزه نیز Io=VIII مهلرزه اي کاسته می شود.

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در جهت پیشرفت و تعالی ایران‌زمین است که همانا تحقق آن در زمینه‌های علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهره‌گیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی به‌سوی سرآمدی ایران‌زمین در میان ملل دیگر است و دستیابی به این مهم خود در گرو شناخت منابع از طریق ثبت و نگهداري داده¬هاست. ثبت و نگهداري داده‌ها نخستین گام در بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع موجود و سرآغازی بر توسعه صنعتي و اقتصادي کشور می‌باشد. در کشورهای دارای ذخایر و پتانسیل‌های بالقوه‌ی معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی ایفاگر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست؛ چرا که این بخش و صنایع پایین دستی آن محور توسعه قلمداد می‌شوند. ایران نیز از جمله کشورهای معدنی جهان است که از وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر بالقوه معدنی برخوردار است، اما با وجود ذخایر خدادادی بی‌شمار، ایران هنوز تا بهره‌برداری مطلوب از پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی راهی طولانی در پیش دارد که همانا لازمه رسیدن به قله مطلوب، تبیین درست وضعیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کنونی کشور و شناخت وضعیت معادن در استان‌های کشور است. امید است توجه دولت‌مردان این سرزمین در راستای سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه آغازگر مسیر تحول و بالندگی ایران‌زمین باشد.