محتوای عمومی
تعداد محتوا: 5

محتواهای مرتبط با برچسب استان آذربایجان غربی

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور بررسی و مطالعه زمین لغزش بیانلو در نزدیکی شهر خوی انجام گردید. بر اساس مشاهدات صحرایی و روزمینی زمینلغزش مذکور از نوع چرخشی و با سرعت حرکتی متوسط تا آهسته ارزیابی میگردد. این زمینلغزش موجب خسارت در این روستا می شود. این مناطق بر پایه ویژگیها و شرایط زمین شناسی- زمین شناسی مهندسی و زمین ساختی پیشنهاد دادهشده اند، دو منطقه مناسب در بافت کنونی روستای بیانلو برای اسکان کوتاه مدت تا میان مدت پیشنهاد میشوند. یکی از این دو منطقه در ناحیه شمال تا شمال باختری روستا و دیگری درناحیه جنوب خاوری آن پیشنهاد شده است. این مناطق از دیدگاه زمین شناسی تراسهای رودخانه ای میباشند.

بنابر درخواست اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور برای بررسی وضعیت زمینلغزش روستای بیانلو در ۲۰ کیلومتری باختر شهرستان خوی و ارزیابی بیشتر منطقه برای مکانیابی ساختگاه مناسب جهت اسکان ساکنین واحدهای مسکونی در معرض آسیب ناشی از زمین لغزش، کارشناسان گروه زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک به همراه کارشناسان آن اداره کل به منطقه رهسپار شدند. نتایج این بازدید در این گزارش آمده است.

بنا به درخواست اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور، بررسی و ارزیابی ساختگاه پیشنهادی برای گسترش یا جابجایی روستای گوگرد در نزدیکی شهر خوی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 انجام گردید.

پس از بارشهای نوروز1398 در شهر شیراز که سبب جاری شدن سیل در ورودی شمالی شهر (دروازه قرآن) شد و خسارتهای جانی و مالی به دنبال داشت، توجه به مخاطرات طبیعی در شهر افزایش یافت. به دنبال آن، وجود بلوک سنگی در بالای ارتفاعات مشرف به دروازه قرآن سبب بروز نگرانیهایی در مورد سقوط آن و ایجاد آسیبهای جانی و مالی در منطقه گردشگری خواجوی کرمانی شد. با بررسیهای میدانی تصمیم گرفته شد تا شاخصهای مکانیکی توده سنگی برای ارائه راهکارهای مناسب به منظور مهار و برداشت بلوک سنگی محاسبه شود. بر این اساس، محاسبه رده-بندیهای مهندسی سنگ از جمله RMR ، GSI ، Q و RMi در دستور کار قرار گرفت. سرانجام پیشنهاد گردید توده سنگی بوسیله بتن مگر یا کابل مهار گردد و سپس نسبت به برداشت آن به روش نعل و پارس اقدام شود. بدیهی است در زمان برداشت باید موارد ایمنی در پایین دست رعایت شود.

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور و بررسی و ارزیابی زمینلغزش روستای کفچرین و ساختگاه پیشنهادی به جهت جابجایی واحدهای آسیب دیده روستای یاد شده در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.