محتوای عمومی
تعداد محتوا: 4

محتواهای مرتبط با برچسب استان البرز

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و مخاطرات جاده های کوهستانی همواره با چالش های فراوانی روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها انواع ناپایداریهای دامنهای است که هر ساله سبب آسیبهای مالی و انسانی نسبتا زیادی در کشور میگردد. جاده کرج – چالوس، به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین راههای ارتباطی شمال کشور است که با توجه به قدمت آن، دیدگاههای مهندسی کمتری در آن به کار گرفته شده است.

توصیف: حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. مهمترین علت فرونشست در دشت هشتگرد، ویژگی های زمین شناسی سفره آب زیرزمینی و تاثیرپذیری آن از عوامل انسانی و شرایط آب و هوایی است. در این مطالعه به اهمیت شناخت گسل های پنهان موجود در منطقه و تاثیر آن بر رفتار کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی پرداخته شده است. در این گزارش به تحلیل فرونشست استان البرز پرداخته می شود.

در دﻫﻪ هاي اﺧﻴﺮ، ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه گﻴﺮي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻨـﺎوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ترازﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴـﻖ، GPS و ﺗـﺪاﺧﻞ ﺳـﻨﺠﻲ راداري انجام شده است. منطقه مورد مطالعه در 60 کیلومتری باختر تهران در استان البرز قراردارد که از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر زمین شناسی شامل دو محدوده کاملا مجزا است. در این گزارش به فرونشست زمین در استان البرز با استفاده از فناوری رادار پرداخته می شود.

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در جهت پیشرفت و تعالی ایران‌زمین است که همانا تحقق آن در زمینه‌های علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهره‌گیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی به‌سوی سرآمدی ایران‌زمین در میان ملل دیگر است و دستیابی به این مهم خود در گرو شناخت منابع از طریق ثبت و نگهداري داده¬هاست. ثبت و نگهداري داده‌ها نخستین گام در بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع موجود و سرآغازی بر توسعه صنعتي و اقتصادي کشور می‌باشد. در کشورهای دارای ذخایر و پتانسیل‌های بالقوه‌ی معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی ایفاگر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست؛ چرا که این بخش و صنایع پایین دستی آن محور توسعه قلمداد می‌شوند. ایران نیز از جمله کشورهای معدنی جهان است که از وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر بالقوه معدنی برخوردار است، اما با وجود ذخایر خدادادی بی‌شمار، ایران هنوز تا بهره‌برداری مطلوب از پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی راهی طولانی در پیش دارد که همانا لازمه رسیدن به قله مطلوب، تبیین درست وضعیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کنونی کشور و شناخت وضعیت معادن در استان‌های کشور است. امید است توجه دولت‌مردان این سرزمین در راستای سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه آغازگر مسیر تحول و بالندگی ایران‌زمین باشد.