محتوای عمومی
تعداد محتوا: 14

محتواهای مرتبط با برچسب استان تهران

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

توصیف: برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی دلیل اصلی فرونشست در دشت ها می باشد که حاکی از اهمیت فراوان خصوصیات زمین آب شناسی در مطالعات فرونشست زمین می باشد. گستره مطالعاتی یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمک با کشیدگی شرقی – غربی بین دو سری ارتفاعات شمالی (حلقه در) و ارتفاعات جنوبی (قوش گونی، کردها، جارو و ....) قرار دارد و از باختر به دشت قزوین و از شرق به دشت تهران – کرج محدود می شود. در این گزارش به تعیین میزان و چگونگی تاثیر عامل های زمین آبشناسی در شکل گیری پدیده فرونشست زمین پرداخته شده است.

دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﯾﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي آن از 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﺋﯽ وﺳﯿﻊ از زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﺖﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در این گزارش به رخداد پدیده فرونشست در دشت ورامین و آسیب های ناشی از آن پرداخته شده است.

روستای تمیسیان از توابع شهرستان دماوند، در جنوب باختری دماوند قرارگرفته است. پهنه زمین لغزش تمیسیان در سازند کرج جای گرفته است. زمین لغزش از نوع چرخشی ساده می باشد و درازای آن 50 متر، بلندا 45 متر و ژرفای آن 3 تا 5 متر اندازه گیری محاسبه گردید و از نظر حجم توده لغزیده در رده زمین لغزش های متوسط و از نظر ژرفا در دسته بندی سطحی تا نیمه ژرف قرار می گیرد. در این گزارش به بررسی و مطالعه علل زمین لغزش روستای تمیسیان پرداخته شده است.