محتوای عمومی
تعداد محتوا: 11

محتواهای مرتبط با برچسب استان تهران

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در جهت پیشرفت و تعالی ایران‌زمین است که همانا تحقق آن در زمینه‌های علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهره‌گیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی به‌سوی سرآمدی ایران‌زمین در میان ملل دیگر است و دستیابی به این مهم خود در گرو شناخت منابع از طریق ثبت و نگهداري داده¬هاست. ثبت و نگهداري داده‌ها نخستین گام در بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع موجود و سرآغازی بر توسعه صنعتي و اقتصادي کشور می‌باشد. در کشورهای دارای ذخایر و پتانسیل‌های بالقوه‌ی معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی ایفاگر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست؛ چرا که این بخش و صنایع پایین دستی آن محور توسعه قلمداد می‌شوند. ایران نیز از جمله کشورهای معدنی جهان است که از وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر بالقوه معدنی برخوردار است، اما با وجود ذخایر خدادادی بی‌شمار، ایران هنوز تا بهره‌برداری مطلوب از پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی راهی طولانی در پیش دارد که همانا لازمه رسیدن به قله مطلوب، تبیین درست وضعیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کنونی کشور و شناخت وضعیت معادن در استان‌های کشور است. امید است توجه دولت‌مردان این سرزمین در راستای سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه آغازگر مسیر تحول و بالندگی ایران‌زمین باشد.

افزایش سریع جمعیت و ضرورت ایجاد اشتغال در بخش های مختلف از یک طرف و عدم وجود جریان های سطحی دائم و حتی موقت قابل بهره برداری موجب گردیده تا بهره برداری از آبهای زیرزمینی که تا قبل از سال 1350 منحصرا توسط قنات ها صورت می گرفته به سرعت بم سمت حفر چاه های کم عمق و عمیق و استفاده از موتورپمپ سوق داده شود. توسعه کنترل نشده در این آبخوان، افت سطح آب زیرزمینی و استمرار سالانه آنرا به همراه داشته است.

با توجه به این که علت اصلی فرونشست زمین افت سطح آب زیرزمینی می باشد لازم است تا از طریق مدیریت بهینه منابع آب، موازنه ای بین واردات و مصرف آب زیرزمینی در منطقه برقرار گردد. مدیریت بهینه منابع آب نیازمند اطلاعاتی در رابطه با کمیت و کیفیت آب موجود و تبادلات آن در قسمت های مختلف طبیعت است.

طبق تعريف انستيتو زمين شناسى ايالات متحده، پديده فرونشست زمين شامل فروريزش يا نشست رو به پائين سطح زمين است که مى تواند داراى بردار جابجايى افقى اندک باشد. حرکت از نظر شدت، وسعت و ميزان مناطق درگير محدود نمى باشد و فرونشست مى تواند در اثر پديده هاى طبيعى زمين شناختى مانند انحلال، آب شدگى يخها و تراکم نهشته ها، حرکات آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمين و يا فعاليتهاى انسانى نظير معدنکارى، برداشت آبهاى زيرزمينى و يا نفت ايجاد شود. از نظر يونسکو اين پديده عبارت است از فروريزش يا نشست سطح زمين که به علتهاى متفاوتى در مقياس بزرگ روى مى دهد. به طورمعمول اين اصطلاح به حرکات قائم رو به پايين سطح زمين که مى تواند با بردار اندک افقى همراه باشد، گفته مى شود. پديده يادشده، زمين لغزه ها را (بدليل اينکه حرکت آنها داراى بردار افقى قابل توجهى مى باشد) و همچنين نشست در خاکهاى دستى را شامل نمى شود.

بارشهای بهاری و بویژه اردیبهشت ماه 8931 در گستره شمشک و دربندسر، موجب رخداد زمینلغزش و بسته شدن مسیر میگون به دربندسر در ورودی دربندسر شد. با بررسی های انجام شده مشخص گردید دامنه مورد نظر پیشتر شاهد لغزش بوده است و از این رو زمین لغزش فعلی یک رخداد ثانویه است. بررسی های مکانیک خاکی نشان داد خاک در رده SC رس سیلتی در رده بندی یونیفاید قرار دارد. براساس دادههای به دست آمده نیاز است برای پیشگیری از لغزشهای آینده، دیوار حائل (سازه نگهبان) در امتداد دامنه ساخته شود.

افزایش سریع جمعیت و ضرورت ایجاد اشتغال در بخش های مختلف از یک طرف و عدم وجود جریان های سطحی دائم و حتی موقت قابل بهره برداری موجب گردیده تا بهره برداری از آبهای زیرزمینی کع تا قبل از سال 1350 توسط قنات ها صورت می گرفته به سرعت بم سمت حفر چاه های کم عمق و عمیق و استفاده از موتورپمپ سوق داده شود. توسعه کنترل نشده در این آبخوان، افت سطح آب زیرزمینی و استمرار سالانه آنرا به همراه داشته است.

آنچه در این نوشتار آمده استف گزارش نهایی عملیات حفاری انجام شده در رابطه با بررسی پروژه بررسی فرونشست جنوب غرب تهرن می باشد. برداشت بی رویه و بدوت نظارت از آب های زیر زمینی این ناحیه در سال های اخیر باعث ایجاد افت شدید آب و درنتیجه نشست زمین گردیده است. نشست های حاصله طی تصاویر ماهواره ای که در سال های اخیر از این محدوده اخذ شده است به خوبی چنین روندی را نشان می دهد. این شواهد با رخداد ترک ها در برخی سازه های موجود در دشت مود مطالعه به خوبی حمایت می شود.

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی، زندگی شهري و روستایی در تهران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین پایتختهاي جهان، بدون بهره گیري از یک الگوي توسعه مناسب، موجب افزایش ریسک میگردد. ساخت و سازهاي صورت گرفته در حریم گسلها، مکانهاي پرشیب، حاشیه رودخانهها، دهانه درهها و ساختگاههاي ناپایدار، شاهدي بر این مدعاست. توسعه سامانههاي شهري مدرن در مناطق پرشیب در پهنهي شمالی شهر تهران از جمله مسائل حائز اهمیت در زمین شناسی مهندسی است که بایستی قبل از وقوع هرگونه مخاطراهاي، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

افزایش سریع جمعیت و ضرورت ایجاد اشتغال در بخش های مختلف از یک طرف و عدم وجود جریان های سطحی دائم و حتی موقت قابل بهره برداری موجب گردیده تا بهره برداری از آبهای زیرزمینی کع تا قبل از سال 13340 منحصرا توسط قنات ها صورت می گرفته به سرعت بم سمت حفر چاه های کم عمق و عمیق و استفاده از موتورپمپ سوق داده شود. توسعه کنترل نشده در این آبخوان، افت سطح آب زیرزمینی و استمرار سالانه آنرا به همراه داشته است.