محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب زمین شناسی مهندسی

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور بررسی و مطالعه زمین لغزش بیانلو در نزدیکی شهر خوی انجام گردید. بر اساس مشاهدات صحرایی و روزمینی زمینلغزش مذکور از نوع چرخشی و با سرعت حرکتی متوسط تا آهسته ارزیابی میگردد. این زمینلغزش موجب خسارت در این روستا می شود. این مناطق بر پایه ویژگیها و شرایط زمین شناسی- زمین شناسی مهندسی و زمین ساختی پیشنهاد دادهشده اند، دو منطقه مناسب در بافت کنونی روستای بیانلو برای اسکان کوتاه مدت تا میان مدت پیشنهاد میشوند. یکی از این دو منطقه در ناحیه شمال تا شمال باختری روستا و دیگری درناحیه جنوب خاوری آن پیشنهاد شده است. این مناطق از دیدگاه زمین شناسی تراسهای رودخانه ای میباشند.

زﻣﻴن لغـﺰش ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﻜﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮه ﻫﺎ و دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺤﻲ، در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻴﺐ ﺗـﻮده ﻫﺎي زﻣﻴن لغزﺷﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨد. رویداد زﻣین لغزش ﻓﺮوردﻳﻦ 1386 در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 103 ﺟﺎده ﻛﺮج - ﭼﺎﻟﻮس، در پی بارندگی شدید فروردین ماه و در سنگ آﻫﻚ های رﻳﺰ دانه و ﺑﻪ حجم تقریبی دو ﻫﺰار ﻣﺘﺮ مکعب رخداده است. این زمین لغزش از ﻧﻮع ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﮔﻮه اي (Wedge failure) مﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این رویداد موجب رﻳﺰش ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ در جاده و رودﺧﺎﻧﻪ شده، به نحوی که سبب انسداد راه و همچنین آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودخانه را به ﻫﻤﺮاه داشته است. در این گزارش به زمین لغزش گردنه ی هزارچم کیلومتر 103 جاده کرج – چالوس پرداخته شده است.