محتوای عمومی
تعداد محتوا: 4

محتواهای مرتبط با برچسب زلزله

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وس يع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي قشم با بزرگاي9/5 در مقياس امواج محلي در تاريخ ششم آذرماه 1384 به وقوع پيوست.پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله رومركز اين زمين لرزه را 44 كيلومتري باختر قشم و 57كيلومتري جنوب باختري بندرعباس با بزرگاي Mb=62 در مقياس امواج دروني زمين در مقياس امواج دروني زمين 2686 عرض شمالي و 5583طول شرقي ثبت نموده است،ژرفاي كانوني اين زمين لرزه 10 كيلومتر مي باشد که تا هنگام نگارش اين گزارش بيش از 400 پس لرزه ثبت گردیده است. اين منطقه بدليل مجاورت در مرز صفحات ايران و صفحه عربي هم واره يك منطقه لرزه خيز بوده است، لرزه خيزي اين ناحيه از زاگرس تبعيت مي نمايد . در زاگرس گسلش با ساز و كار معكوس تا راندگي است و اين در حالي است كه اين گسلش را به علت عملكرد حالت پلاستيكي نمك هرمز و همچنين نهشته هاي تبخيري دوران سوم در بعضي مناطق نمي توان بر روي زمين ديد .

نتيجه ي برخورد پوست ه هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرزه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرز ه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي سرخون با بزرگاي 5 در مقياس امواج محلي ML=5.0 در تاريخ بيست و نهم مهرماه 1384 در مختصات 53/50 درجه ی طول خاوري و 68/31 درجه ی عرض شمالي به وقوع پيوست. محدوده ي مورد بررسي در ناحيه ي زمين شناختي- زمينساختي زاگرس مرتفع بر گستره اي از سازند هاي آهكي مزوزوئيك تا كنگلومراي بختياري واقع شده است.

زمینلرزه ي 20 فروردین ماه 1392 شُنبه نخستین جنبش نیرومند لرزه اي (تار یخی و عهد حاضر ) ،(Mw: 6/2 ) زمین است که تاکنون رو مرکز مهلرزه اي این رویداد را تا شعاع 50 کیلومتري تحت تأثیر قرار داده است. شوربختانه این رویداد منجر به 37 کشته و زخمی شدن 1100 تن از هم میهنانمان در پهنه ي مهلرزه اي زمینلرزه گردید. زمینلرزه به شهر شُنبه و روستاهاي درویشی، کردلان، اسلام آباد، امام آباد، چاهک و... آسیب هاي فراوانی وارد نمود. خسارت هاي سنگین و در حجم نسبتاً زیاد در سازه هاي مسکونی غیر مهندسی مناطق یاد شده که با بهره گیري از مصالح نامناسب سنگی- خشتی و بلوك هاي سیمانی بدون پی ساخته شده بودند وارد آمد، در مقابل سازه هاي عمرانی و مسکونی که با رعایت حداقل اصول مهندسی احداث شده بودند، آسیب هاي جزئی دیدند و یا بدون هیچگونه تخریبی، پایدار باقی ماندند. رسم پهنه هاي هم شدت این زمینلرزه (مقیاس 98EMS)، اثر کاهندگی شدید به همراه بازشدگی پربندهاي شتاب به سمت جنوب را نشان می دهد. بیشینه شدت پهنه ي رومرکز می باشد که در شهر شُنبه روي داده است و با دور شدن از این شهر، از شدت زمینلرزه نیز Io=VIII مهلرزه اي کاسته می شود.

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. دو زمینلرزه پیاپی در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه 1391 مناطق اهر، ورزقان و هریس را به لرزه درآورد. اولین زمینلرزه با بزرگاي Mn=6.2 در مختصات دستگاهی495/38 درجه ي عرض شمالی و658/46 درجه ي طول خاوري مناطق نامبرده را لرزاند حداکثر شتاب ثبت شده ي این زمینلرزه در حدود 428 بر مجذور ثانیه ثبت شده است. دومین زمینلرزه با فاصله حدود 10 کیلومتر با بزرگای Mn=6.0 در مختصات دستگاهی 449/38 درجه ي عرض شمالی و 731/46 درجه ي طول خاوري به وقوع پیوست. بر مبناي تقسیم بندي لرزه زمین ساختی ایران توسط نوگل سادات پهنه ي مورد بررسی در این گزارش در ایالت لرزه زمین ساختی سبلان جای می گیرد.