محتوای عمومی
تعداد محتوا: 73

محتواهای موجود در دسته بندی مخاطرات

حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. منطقه مورد بررسی در این گزارش در جنوب آزادشهر قرار دارد. در تعاریف معمول شکاف یک ترک کششی طولی در سطح زمین می باشد که همراه یا بدون جابه جایی عمودی است و می تواند در رابطه با گسستگی های حاصل از حرکت گسل ها یا فرونشست غیریکنواخت زمین ایجاد شود. در این گزارش به دلایل پیدایش شکاف طولی زمین در این منطقه پرداخته شده است.

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

زمین لرزه بندر گناوه در استان بوشهر ساعت 11/11 دقیقه ی روز یکشنبه 29 فروردین 1400 زمین لرزه ای با بزرگای 9/5 در مقیاس MN در عمق 10 کیلومتری از سطح رخ داد. خوشبختانه با توجه به اینکه بخش مهلرزه ای زلزله ی اخیر در بخش کوهستانی و خالی از سکنه حادث شده بود و در مناطق مسکونی متاثر از زلزله، تخریب ها بیشتر در سازه های گلی و قدیمی و دیوارهای بلوکی حیاط و باغچه ها، ترک در دیوارها، ریختن لوازم مغازه ها و ... بوده است، تلفات جانی بسیار جزئی و در حدود 5 نفر مصدوم گزارش شده است. گستره ی متاثر از زلزله، بخش وسیعی از شهرستان گناوه در استان بوشهر است که در پهنه ی زاگرس چین خورده و در زیر پهنه فروبار دزفول قرار دارد و گسل پیشانی زاگرس (ZFF) بصورت دسته گسل های راندگی با راستای شمال باختر – جنوب خاور، حدفاصل کوه و دشت به صورت پنهان در شمال دشت گناوه می گذرد. از لحاظ خطر زلزله، این منطقه در مرز پهنه ی لرزه ای با خطر نسبی متوسط تا بالا قرار دارد. زمين لرزه هاي اين مناطق بطور معمول بزرگي کم تا متوسط داشته و كم ژرفايند و بيشتر زمين‌لرزه‌هاي زاگرس در زير رسوبات چين‌خورده رخ می دهد.

نتيجه ي برخورد پوست ه هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرزه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرز ه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي سرخون با بزرگاي 5 در مقياس امواج محلي ML=5.0 در تاريخ بيست و نهم مهرماه 1384 در مختصات 53/50 درجه ی طول خاوري و 68/31 درجه ی عرض شمالي به وقوع پيوست. محدوده ي مورد بررسي در ناحيه ي زمين شناختي- زمينساختي زاگرس مرتفع بر گستره اي از سازند هاي آهكي مزوزوئيك تا كنگلومراي بختياري واقع شده است.

زمینلرزه ي 20 فروردین ماه 1392 شُنبه نخستین جنبش نیرومند لرزه اي (تار یخی و عهد حاضر ) ،(Mw: 6/2 ) زمین است که تاکنون رو مرکز مهلرزه اي این رویداد را تا شعاع 50 کیلومتري تحت تأثیر قرار داده است. شوربختانه این رویداد منجر به 37 کشته و زخمی شدن 1100 تن از هم میهنانمان در پهنه ي مهلرزه اي زمینلرزه گردید. زمینلرزه به شهر شُنبه و روستاهاي درویشی، کردلان، اسلام آباد، امام آباد، چاهک و... آسیب هاي فراوانی وارد نمود. خسارت هاي سنگین و در حجم نسبتاً زیاد در سازه هاي مسکونی غیر مهندسی مناطق یاد شده که با بهره گیري از مصالح نامناسب سنگی- خشتی و بلوك هاي سیمانی بدون پی ساخته شده بودند وارد آمد، در مقابل سازه هاي عمرانی و مسکونی که با رعایت حداقل اصول مهندسی احداث شده بودند، آسیب هاي جزئی دیدند و یا بدون هیچگونه تخریبی، پایدار باقی ماندند. رسم پهنه هاي هم شدت این زمینلرزه (مقیاس 98EMS)، اثر کاهندگی شدید به همراه بازشدگی پربندهاي شتاب به سمت جنوب را نشان می دهد. بیشینه شدت پهنه ي رومرکز می باشد که در شهر شُنبه روي داده است و با دور شدن از این شهر، از شدت زمینلرزه نیز Io=VIII مهلرزه اي کاسته می شود.

سر شاخه هاي سرداب رود پس از گذر از دشت ميانكوهي كلاردشت(Intramountainous plian) از تنگدره اي واقع در كوه كلوچال به طرف شمال جريان يافته و پس از دورزدن كوه « چهار سامان» با نام رودخانه ذوات به طرف پهنه ساحلي خزر جريان مي يابد.

پديده فروريزش، پديده اي است كه بطور طبيعي در سازندهاي زمين شناسي انحلال پذير مانند سنگ آهك، ژيپس و نمك به وقوع مي پيوندد. فروريزش زمين و آتش سوزي ناشي از نشت گاز منطقه شهران در ساعت خرداد ماه 04:30 بامداد روز جمعه 28 خرداد ماه سال 1395 رخ داد. محل حادثه در خيابان كوهسار محله شهران و در تقاطع خيابان يكم واقع است. محله شهران در شمال باختري منطقه 5 شهرداري تهران قرار دارد. محدوده مورد نظر در فاصله حدود 5/1 كيلومتر از گسل شمال تهران قرار دارد و از اين ديدگاه، احتمال وجود زونهاي برشي در آن و يا پيرامون آن داده ميشود. محدوده ریزش کرده به درازای حدود 26 متر و پهنای حدود 18 متر می باشد و بطور کامل بر محور حفاری خط شش تونل متروی تهران منطبق می باشد. در این گزارش به بررسی علت این فروریزش پرداخته شده است.

رشد جمعيت همراه با گسترش بي رويه بهره برداري از آب در مقاصد كشاورزي وصنعت، با اثرات نامطلوب زيادي در جنبه هاي كمي و كيفي منابع آب همراه بوده است. بدين ترتيب بر جامعه امروزي لازم است كه از استفاده بي رويه از منابع طبيعي به ويژه آب دست برداشته، به سوي استفاده عقلاني و مديريت پايدار بهره برداري از منابع آب روي آورد. افزايش روز افزون بهره برداري از آب هاي زير زميني به ويژه در حوضه هايي كه با نهشته هاي آبرفتي، دريايي كم عمق يا درياچه اي تحكيم نيافته (Unconsolidated) انباشته گشته اند، (Subsidence) به نشست و يا فروريزش سطح زمين مي تواند منجر شود.

رودخانه سياهرود از ارتفاعات جنوب خاوري قائم شهر كه با فاصله اي اندك از پهنه ساحلي خزر قرار دارند، سرچشمه مي گيرد. بنابراين حوضه آبريز اين رودخانه بيش از 30 كيلومتر مربع نيست . روند ابتدایی این رودخانه خاوری – باختری است ولی پس از گذر از محله هاي برجنيك – ريكده و كرچنگ از باختر شهرستان قائم شهر ( پشت كارخانه كنسرو سازي) با راستاي شمالي- جنوبي وارد پهنه ساحلي خزر مي گردد.

ﺑﺮداﺷﺖ بی روﻳﻪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﻴﺢ از آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در بسیاری از آﺑﺨﻮان ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر عمده در دﺷﺖ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻗﺮار دارد. هدف از این گزارش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ در استان تهران است.