ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-07-05 23:13:01.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 بجستان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 بجستان به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور