ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-28 01:51:24.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 اردبیل

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 اردبیل به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
اردبيل/ اردبيل
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور