ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-28 01:17:17.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آرادان(کهن آباد)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 آرادان به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ گرمسار
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور